eferat fra medlemsmøte i Moss filateliklubb 27. mai 2024 Møte 1291

Tilstede; 24 medlemmer

Dette var siste møte i vårsesjonen. Et møte hvor vi skulle feire oss sjøl, men som ble merket av at klubbens formann, Inge Johansen, nylig døde og skal begraves i morgen. På sakslista sto; Orientering om møtene i Langesund (Nordia 24, NFF-møter) Quiz, Utlodning, Miniauksjon, Kaffe og kringle, Inge.

Inge Svein W Mathisen åpnet møtet og mintes Inge. Inge var, om ikke sammenhengende, så tilsammen i 14 år, formann i klubben. Når han ikke var det la han alltid vekt på å arbeide for klubben i de ulike posisjoner han inntok. Han var en god filatelist, dyktig utstiller, dommer og hjelper, f.eks. på Nordia Inge fikk blant annet til en spalte i Moss Avis om frimerker (Inges hjørne).

Tom Kvarme supplerte. Han kjente ikke Inge eller klubben så mye, men forsto at Inge hadde ulike aktiviteter han deltok i. Det var alltid hyggelig å komme til klubbmøter og oppleve at han slo klubba

Vidar Hauge Halvorsen la vekt på Inges innsats for krigs- og feltpostfilatelien. Her var han redaktør for medlemsbladet og bidragsyter til faglige artikler. Hans siste blad kom nettopp i posten og lederen av denne foreningen, Bjørn Muggerud, hadde utformet et minneord over Inge. Dette ble lest opp av Vidar.

Langesund

Svein W. Mathiesen orienterte om møtene i Langesund og de mest aktuelle sakene. NFFs representantskapsmøte skal behandle mulige måter å begrense at en har en drift som blir mer tærende på kapitalen enn den burde være. For tre år siden ble det satt opp et budsjett som hadde som mål å drive med et underskudd på 750 000 kroner. Det har vært en god styring slik at tæringen ble på 600 000. Men færre medlemmer og relativt høye utgifter på tilbudet til medlemmene nødvendiggjør innsparinger /merinntekter. Forslag er å øke kontingenten med 50 kroner første år og 50 kroner neste år. Et annet er å redusere antallet tidsskriftutgivelser fra 8 til 6.

Oslo filateliklubb vil at forbundet skal avsette 100 000 kroner til en norsk stempelbank. Dette synes mye og Svein vil stemme nei. Det ble også reist tvil ved om dette snarest vil bli en god kilde for nye forfalskninger.

Alle klubber sett under ett har hatt en nedgang i medlemstall fra 2768 til 2583 (ved utgangen av 2023) MFK står også nå på konstant medlemstall.

Quizen var som vanlig frimerkerelatert. Godt lagt opp og gjennomført av Grethe Mathisen Kaffe og kringle var det både rikelig av og det kom godt med. Lotteri ved Vidar Hauge Halvorden. Mye gevinster, godt loddsalg og gevinstene hadde en tendens til å hope seg opp hos enkelte.

Auksjon ved Svein W. Mathisen

Før auksjonen tok til oppfordret Svein til at flere tar med objekter til auksjonene. Han nevnte også at om vi skal gå videre mot en storauksjon på høsten må flere i klubben forberede objekter som egner seg for en slik auksjon. Dagens auksjon besto av 24 ulike utbud og over halvparten ble solgt.

Referat fra medlemsmøte i Moss filatelistklubb mandag 6. mai 2024 Møte nt.1290

Oppmøtte 26

Møtet åpnet av Svein W Mathisen 

Representasjon på landsmøtet 

Svein har holdt kontakten med Inge og hadde besøkt han på formiddagen. Helsetilstanden er ikke god og Inge vil ikke kunne bruke mye tid og krefter på frimerker nå. Det betyr at Svein vil representere klubben under landsmøtet 31. mai til 2. juni. Alt vedrørende påmeldinger mv. er ordnet. 

Busstur til Langesund 

Svein minnet om bussturen til Langesund lørdag den 1. juni.  Det er bestilt en 16 seters buss.  Den går fra og returnerer til, Breisand (parkeringsplassen ved Ungdomsskolen og Rådhuset) kl 08.30.

Det er ingen avgift for deltakelse, men den enkelte må selv stå for mat og drikke under dagen. Det vil bli bestilt bord/rom for en middag etter at vi har reist fra Langesund.

A-medlemmer i MFK prioriteres for deltakelse. Opplegget er at de som melder seg først får delta. Alle som vil delta melder det til Knut Lindelien, enten på knulinde@online.no eller som melding til telefon 920 41 315.  I løpet av medlemsmøtet kom påmeldingene opp i 10 personer.  

Storauksjon og ikke fellesmøte

Når det gjelder fellesmøter er det stadig slik at ingen av de andre Østfoldklubbene vil ta på seg å administrere dette. Svein oppfordret til at alle tenker på om de kan ha objekter som egner seg til en litt større auksjon i løpet av høsten.

Kongedømmet Sedang Kveldens foredrag

Jan Erik Opsahl orienterte om Kongedømmet Sedang (Det ligger i Vietnam og er omdøpt til Xedang) Av Kong Marie den førstes rike er det vel knapt noe annet enn frimerkene igjen, og noen av de har vel heller aldri vært i Sedang. Kongedømmet besto i to år fra 3. juni 1888 til 11. november 1890. Noen mente at samtlige frimerker fra Sedang vel kunne framskaffes for 100 kroner.

Workshop om hvordan vi finner vannmerker?

Som orientert om på forrige medlemsmøte har klubben via Jan Erik Opsahl fått en gave, fra Elverum, i form av ½ liter petroleumseter. Jan Erik tilbød seg å holde en liten workshop i forbindelse med dette møtet om bruk av petroleumseter for å få fram vannmerker. Interessen var stor og lufta ble relativ stinn, men vi så vannmerkene.

Auksjon

Svein var auksjonarius. 47 ulike objekter og i og med at bare 7 – 8 objekter ikke fant nye eiere må en vel si at dette var bra vellykket.

Husk;

 • Innspill til saker for Landsmøtet (se på saker og kommenter til Svein om du har noen innspill)
 • Påmelding til busstur til Langesund
 • Husk utlodningsgevinster til neste møte. 

Neste møte vil bli holdt mandag den 27. mai Dette er avslutning før sommeren.

Medlemsmøte i Moss filatelistklubb mandag 22. april 2024 Møte nr. 1290M
Oppmøtte 28
Møtet åpnet av Svein W Mathisen
Svein åpnet møte i Inge Johansens fravær.
Svein refererte fra styremøte som ble holdt tidligere samme kveld.
Svein hadde vært i møte hos Inge tidligere på dagen.
De hadde da funnet ut at det var viktig å få drøftet; Landsmøterepresentasjon

 • Reiseopplegg til Langesund 1. juni
 • Fellesmøte for Østfoldklubbene eventuelt andre aktiviteter som kan erstatte fellesmøtet
  I styremøtet ble det vedtatt,
 • Landsmøtet At Inge står som vår representant til Landsmøtet 31 mai – 2. juni, men at Svein W
  Mathisen er vara og skulle ikke han kunne delta vil Thore Gjervig være vara. Alle påmeldinger til
  både møtet og festligheter er i orden.
  Landsmøtesaker Alle oppfordres til å lese forbundssidene og har en noe en vil kommentere med
  hensyn på landsmøtesakene så gjør dette til Inge, og inntil videre til Svein
  Busstur til Langesund. Det er bestilt en 16 seters buss til Langesund. Denne går fra og returnerer
  til Breisand lørdag 1. juni. Klokkeslett vil vi kunne oppgi seinere. Det er ingen avgift for
  deltakelse, men den enkelte må selv stå for mat og drikke under dagen.
  A-medlemmer i MFK prioriteres for deltakelse. Opplegget er at de som melder seg først får delta.
  Det er ikke besluttet om vi vil kunne gå for en større buss, men av kostnadsgrunner er dette
  antakeligvis ikke en mulighet. Alle som vil delta melder det til Knut Lindelien. Da meldes det
  enten på knulinde@online.no eller som melding til telefon 920 41 315.
  Fellesmøter Ingen av de andre klubbene i Østfold ønsker å arbeide med et fellesmøtet.
  Fredrikstad kunne tenke seg at Moss holder en messe i Råde også på høsten. Dette vil bli
  behandlet i styret, men nå ser det ut til at en storauksjon i egne lokaler (Rapidlokalene) til høsten
  er like aktuelle. Dette krever en del arbeid og vil bli drøftet videre.
  Svein orienterte om at klubben via Jan Erik Opsahl har fått en gave, fra Elverum, i form av 1⁄2 liter
  petroleumseter. Denne er så delt opp i fem flasker og behørig merket. To av flaskene gikk på dagens
  auksjon. Jan Erik tilbød å holde en liten workshop i forbindelse med neste møte om bruk av
  petroleumseter for å få fram vannmerker. Flere av de oppmøtte tilkjennega interesse for dette.
  På møtet ble det presentert et nytt medlem, Petter, som fortalte at han samlet på tog, og Norge.
  Lotteri Vidar Hauge Halvorsen gjennomførte et vellykket lotteri
  Auksjon Svein W Mathisen sto for dagens auksjon. Spesielt for dagen var, ved siden av Petroleumseteren,
  tre sekker alle med tusenvis av frimerker.
  Husk;
 • Innspill til saker for Landsmøtet
 • Påmelding til busstur til Langesund
 • Workshop om bruk av petroleumseter for påvising av vannmerker

Medlemsmøte 8. april 2024 på Melløs. Møte nr. 1289. Oppmøtte 27

Møtet åpnet av Inge Johansen. Han ønsket 3 nye medlemmer velkommen. Foredrag on hvalfangst ved Ole Martin Martinsen. Auksjon ved Jan Erik Opsahl

Medlemsmøte 18. mars 2024 på Melløs Møte nr. 1288 . Oppmøtte 27.

Møtet åpnet av Inge Johansen-Kort om samlermessa som ble avholdt på Bøndenes Hus i Råde i går. Godt oppmøte og godt salg. Inge ønsket også riktig god påske til alle oppmøtte. Deretter var det lotteri ved Vidar Hauge Halvorsen Fulgt av auksjon med Svein W Mathisen som auksjonarius. Neste møte vil bli holdt 8. april.

 • Moss Filatelistklubb       Styrets årsberetning for 2023.
 • Leder: Inge Johansen
 • Nestleder: Svein Mathisen
 • Kasserer: Thore Gjervig
 • Sekretær. Jan Erik Opsahl
 • Styremedlem: Tom Kvarme
 • Styremedlem: Audun Sødal
 • Varamedlem Grethe Mathisen
 • Varamedlem: Jn Eivind Grimsrud Olsen
 • Revisorer: Vidar H. Halvorsen, Kjell Haagensen
 • Valgkommitè: Vidar H. Halvorsen(leder), Knut Lindelien og Mona Sødal.

          

Klubben hadde ved årets slutt 44 A-medlemmer og 16 støttemedlemmer. Det har vært avholdt 4 styremøter og 20 medlemsmøter inklusive julemøte….Deltakelsen på våre møter har vært meget bra, i snitt 25. Medlemmer fra de andre Østfold-klubbene har også deltatt på våre møter… Det har vært auksjoner på alle møtene med objekter fra noen av klubbens medlemmer og klubbens egne objekter , ledet auksjonarius Svein Mathisen. Det har vært utlodning på mange av møtene med populære gevinster, profesjonelt ledet av Vidar H. Halvorsen. Frimerkets Dag ble arrangert 7. oktober på Amfi Moss med salg av nye frimerker og F.D.C. med eget særstempel. Fremmøte kunne kanskje ha vært noe bedre. Samlermessen 27. mars på Bøndernes Hus i Råde med 24 stands og mange kjøpere. 13. mai: SKIPOSTA -Regional utstilling i Langesund. Klubben stilte med Minibuss full-lastet med deltakere fra Moss og øvrige Østfold.  Avsluttet med en bedre middag på hjemveien. Et meget vellykket arrangement. Fellesmøte for Østfold-klubbene 8. oktober med auksjon og et flott foredrag av Ljødal. Det var også satt av tid til kjøp og salg for deltakerne og servering av mat og drikke. 50 deltok på møtet.Foredrag i klubben: Bjørn Myhre: Slesvig-Holstein, Inge Johansen: Frimerkeserien 1949 Post-jubileet inklusive prøvetrykk, varianter og fluelort. Tore Berg: Pussigheter i innhold og tekst på gamle brev og kort. Wojciech: Posen-merkene som står i listen  over «German lost Territories» etter 1. verdenskrig, er ikke frimerker, men propaganda-merker. Bjørn Myhre: Historien om SAAR etter 1. verdenskrig. Inge Johansen: Utgivelsene til presteskapet på Mount Athos i Hellas.   Frank Gilberg foredro om sine «eksotiske» samlerområder. Grethe Mathisen fortalte om deres reise til Albania illustrert med frimerker og bilder. Svein Mathisen og flere av medlemmene bidro med små innlegg.    2023 ble et meget aktivt år for Moss Filatelisklubb med gode foredrag og bra fremmøte.

Moss, 4. mars 2024.

                 Kjell Svendsen                                                    Kjell Haagensen

Årsmøte 4. mars 2024

 • ÅRSMØTE 4. MARS 2024.
 • Dagsorden
 • Inkalling godkjent
 • Valg av dirigent: Inge Johansen
 • Sekretær: Jan Erik Opsahl
 • Underskrift av protokoll: Kjell Svendsen og Inge Haagensen
 • Årsmelding godkjent uten kommentarer.
 • Regnskap 2023 godkjent av revisorer.
 • Kontingent uendret.
 • Ingen innkomne forslag til årsmøtet.
 • Valg på årsmøtet 4. mars 2024:
 • Formann: Inge Johansen – gjenvalgt.
 • Nestformann: Svein W. Mathisen – gjenvalgt
 • Kasserer: Tore Gjervig – gjenvalgt.
 • Sekretær: Knut Lindelien – NY.
 • Styremedlem: Audun Sødal – gjenvalgt.
 • Styremedlem: Grethe Mathisen – NY
 • Varamedlem: Jan Eivind Grimsrud Olsen
 • Varamedlem: Jan Erik Opsahl – NY
 • Valgkommitè: Vidar Halvorsen, Jan Erik Blomgren
 • og Mona Sødal.
 • WEB-redaktør: Jan Erik Opsahl.

Møtet avsluttet med fordrag av Bjørn Myhre: Skravert Posthorn. 
Wojciech viste nye Svalbard-merker som var utgitt av Russland.
Avlsluttet med en mini-auksjon.

Medlemsmøte 19. februar 2024 på Melløs. Møte nr. 1287. 30 deltakere.

Medlemsmøte 19. februar 2024 på Melløs. Det var annonsert i Moss Avis at vi hadde Åpent Hus. Det møtte 8 personer . Jan Erik O. foredro om Kvinnesaken m.m. som vanlig auksjon.

Medlemsmøte 5. februar 2024 på Melløs. Møte nr. 1286 29 deltakere.

Leder Inge ønskert velkommen. Frimerkeskolen er avlyst . Bjørn Myhre kommer på møtet 4. mars og vil kåsere om Skravert posthorn. auksjon.

Medlemsmøte 22.januar 2024 på Melløs. Møte nr. 1285. 21 deltakere.

Leder Inge ønsket velkommen. Årmøte er endret til 4. mars. Åpent møte 19.2 Jan Erik O. fordrar om samlerområder. Wojciech viste en konvolutt med frimerker fra Mont Athos. Ellers som vanlig en miniauksjon.

Medlemsmøte 8. januar 2024 på Melløs . Møte nr. 1284. 22 deltakere Leder Inge ønsket velkommen til årets første møte. Han minnet på at de som ønsket stand på Samlermessen i Råde 17. mars kontakter Jan Erik. Det ble en diskusjon om Skanfil og erfaringer med innleverte objekter og administasjonen av disse. Noen syntes det tok lang tid fra objektene ble innlevert til de ble lagt ut på auksjon og at det var noe uoversiktlig tilbakemelding om usolgte objekter, mens andre var fornøyd. Inge takket for et vellykket julemøte og retter en spesiell takk til de som sørget for at det ble et vellykket arrangement. Som vanlig en auksjon og en populær utlodning med gode gevinster.

Julemøte 11. desember 2023 på Melløs . Møte nr. 1283. 26 deltakere. Tradisjonell julemat, Quiz v/Mathisen og utlodning av egne gevinster, kaffe og kake. Et meget vellykket arrangement.

Medlemsmøte 27. november 2023 på Melløs. Møte nr. 1282. 23 tilstede.

Inge ønsket velkommen til møtet. Siste frist for påmelding til julemøtet idag. Egenandel kr.200,-.Grethe Matisen kåserte om reise til Albania. Som vanlig en miniauksjon.

Medlemsmøte 13. november 2023 på Melløs. Møte nr. 1281. 28 tilstede.

Inge åpnet møtet. Vi ønsker «Frimerkeskole» neste år. Ønsket tema er: Norske posthornmerker. Inge følger opp saken med Forbundet. Bråtalien i Elverum Frimerkeklubb har et bra opplegg og kan gjerne stille opp. Fra og med dette møtet vil det være gratis kaffe og kaker. Jan Erik Blomgren etterlyste innholdsfortegnelse for de siste årene for Tidsskriftet. Ingen hadde noe svar på dette. Kjell Svendsen ønsket seg permer til F.DC. Medlemskontingenten for 2024 blir sendt ut nå. Ole Martinsen kan tilby Maksikort F.D.C. Mange forskjellige utgaver: Foreninger, bedrifter, klubber m.m. Frank Gilberg foredro om sine «eksotiske» samlerområder. Avluttet med miniauksjon.

Medlmesmøte 30. oktober 2023 på Melløs. Møte nr 1280. 21 tilstede.

I nge åpnet møtet. Fortsatt er medker okg konvolutter fra Frimerkets dag tilgjengelig. Opplegget for julemøtet 11.12 : detaljer kommer etter neste styremøte. Inges har mankoliste for helsaker-Frimerkets dag med Mossestempel. Dersom noen av medlemmene har noen av disse ønsker han å låne de for skanning. Jan Erik informerte om nettside med katalog over alle Nordiske merker: Examente.com. Miniauksjon.

Medlemsmøte 16. oktober 2023 på Melløs. Møte nr. 1279. 27 tilstede.

Inge åpnet møtet og ønsket 27 medlemmer velkommen. Inge holdt et foredrag om utgivelsene til presteskapet på Mount Athos i Hellas. De styrer seg selv og det har vørt flere utgivelser med overtrykk i tidligere perioder. Det ble også fortalt om skikker og boligforhold. Blant annet at man kunne søke om å besøke stedet, men det er forbudt for kvinner å komme dit. Deres daglige orden består av 1/3 arbeid, 1/3 bønn og 1/3 hvile. De utga i perioden 2008-2017 egne frimerker med mange serier hvor temaene hovedsakelig var knyttet til det som hadde med innholdet på halvøya å gjøre. Møtet ble avsluttet med den vanlige auksjonen, hvor det var stor interesse også denne gangen.

Medlemsmøte 2. oktober på Melløs. Møte nr. 1278. 23 tilstede.

Inge åpnet møtet. Frimerkets dag 7. oktober: Vi har stand på Amfi-senteret Moss. Her blir det tilbud på spesial-konvolutter med dagens nye frimerker. Inge er i gang med et nytt prosjekt: Konvolutter fra Frimerkets Dag-Moss, stemplet med Mosse-stempel.Ta kontakt med han dersom du har noen, han ønsker å låne de for scanning. Klubbens Mosse-samling vil bli vist til interesserte på neste møte 16. oktober. Utlodning og auksjon avsluttet møtet.

Medlemsmøte 18. september på Melløs. Møte nr. 1277 . 26 tilstede.

Inge åpnet møtet. Frimerkets dag 7. oktober vil klubben i år ha stand på Amfi-senteret. Bjørn Myhre holdt et flott foredrag om historien til SAAR etter 1. verdenskrig. Mini-auksjon avsluttet møtet.

Medlemsmøte 4. september 2023 på Melløs Møte nr. 1276. 20 tilstede.

Inge åpner som vanlig møtet. Frimerkets dag 7. oktober: vi vil i år ha stand på AMFI i Moss med salg av frimerker og konvolutter med sær-stempel. Wojciech fortalte om Posen-merkene som finnes i listen over: «German lost Territories» (etter 1. Verdenskrig) . Dette er kun propaganda-merker, ikke frimerker. Utlodning og en miniauksjon.

Medlemsmøte 21. august 2023 på Melløs. Møte nr. 1275. 23 tilstede.

Inge ønsket velkommen til møtet. Nordia 2024 i Langesund 31.5-2.6.24: Klubben ser på muligheten til å arrangere en tur for medlemmene. Dette vil bli informert mer om på neste møte. Svein m. fortalte om filatelistiske rariteter. Bl.a. et merke fra Posen i Preussen (1848-1920). Konklusjonen var at dette var et rent propaganda-merke, ikke frimerke. Fellesmøte for Østfold-klubbene : Svein M. hadde ikke mottatt noen tilbakemelding fra de andre klubbene om program-forslaget. Møteprogram blir informert om på neste møte. Inge holdt et fint innlegg om tyskerens flyplass på Søndre Rør under 2. verdenskrig. Møtet ble som vanlig avsluttet med en auksjon ledet av Svein.

Medlemsmøte 7. august 2023 på Melløs . Møte nr. 1274. 23 tilstede

Svein åpnet møtet i Inges fravær, Inge sendte en hilsen fra sin tur med Hurtigruten. Frimerkets dag på Rygge storsenter 7.oktober. Vi har stand der, og vil selge frimerker og helsaker. Fellesmøtet for Østfoldklubbene 8. oktober: Forslag til program er sendt til klubbene for høring. Nordia 2024 31.5-2.6 i Langesund. 700 rammer er påmeldt. Klubben planlegger en tur dit. Medlemmene oppfordres igjen til å ta med objekter til klubb-auksjonene. Åge Mathisen hadde besøkt samler-messen i Bø. Det var 20-25 stands, de fleste med postkort, men også noe frimerker. Møtet ble avsluttet med utlodning og auksjon.

Medlemsmøte/sommeravslutning 22. mai 2023 på Melløs. Møte nr.1273. 28 tilstede. Leder Inge ønsket velkommen til vårens siste møte. Første post på programmet var utlodning av medbrakte gevinster fra klubbens medlemmer. Deretter en Quiz som var laget av Svein og Grethe M. Den suverene vinner ble Inge. Forbunds-president Frank Gilberg overrakte så forbunds-medaljen til Audun Sødal for mer enn 10 års virke i klubbens styre. Det ble så servert kaffe og kringle. Sist på programmet var som vanlig en auksjon. Leder Inge ønsket så alle en riktig god sommer og ønsket velkommen til høstens første møte 7. august.

Medlemsmøte 8. mai 2023 på Melløs. Møte nr. 1272. 22 tilstede. Leder Inge ønsket velkommen. Det blir laget en spesial- konvolutt med sær-stempel og personlig frimerke til NM-cup i fotball Råde-Vålerenga 25.5.Begrenset opplag. Oppfordring om å ta med esker/album med brev etc. til møtene. Kuriositeter: Grethe M. viste en konvolutt tapetsert med brukte frimerker påsatt med limstift av en auksjon hos en frimerke-klubb Ikke særlig imponerende. Svein M. viste et tjenestebrevkort fra 1942 med innkallelse til blodtypetesting. Wojciech viste et brev med første merke med kong Charles. Vårens siste møte 22.mai: Sommeravslutning med utlodning, auksjon og Quiz. Alle ble oppfordret om å ta med en gevinst til utlodningen.

Medlemsmøte 17. april 2023 på Melløs. Møte nr. 1271. 30 tilstede ! Leder Inge ønsket velkommen til møtet. Det er fortsatt noen ledige plasser på turen til SKIPOSTA i Langesund. Utlodning med håndplukkede gevinster av Vidar H.H., og fornøyde vinnere. Møtet ble avsluttet med en Miniauksjon.

Medlemsmøte 3. april 2023 på Melløs. Møte nr. 1270. 25 tilstede. Leder Inge ønsket velkommen. Samlermessen i år må sies å være vellykket, med et lite overskudd. Neste års samlermesse er satt til lørdag 17. mars. Felles tur til Skiposta- Regional utstilling i Langesund 13. mai dersom tilstrekkelig mange påmeldte. Klubben spanderer reisen eks. mat og drikke. Påmelding innen 10. april. I forbindelse med høstens Fellesmøte er det kommet ønske om at man starter noe tidligere for å ha muligheten til å bytte/selge/kjøpe. Tore Berge holdt et foredrag om pussigheter i innhold og tekst på gamle brev og kort. Som vanlig ble møtet avsluttet med en auksjon ved radarparet Mathisen/Gjervig.

Medlemsmøte 20. mars 2023 på Melløs. Møte nr. 1269. 30 tilstede !

Leder ønsket velkommen. Han holdt et foredrag om frimerke-serien med 11 merker i forbindelse med post-jubileet i 1947 illustrert med prøvetrykk og endelig resultat samt varianter og «fluelort». Staus for Samlermessen i Råde 26. mars: Fullsatt med selgere. Medlemmer ønsker velkommen til å sjaue bord og stoler kl.8. Utlodning og auksjon som vanlig.

Medlemsmøte 6. mars 2023 på Melløs. Møte nr. 1268. 29 tilstede.

Leder ønsket velkommen til møtet. Fått påminnelse om nettauksjon hos Nordenfjeldske.Den ligger på nettet. Svein M. hadde besøkt butikken «Bærre Lekkert» og kunne anbefale denne. Enormt og svært systematisk utvalg av postkort og annet. Forbundspresident Frank Gilberg orienterte om at de planlegger en egen nettside hvor medlemmer evt. kan legge inn objekter for salg.De jobber også med nye bok-forslag. Som vanlig auksjon med auksjonarius Svein Mathisen.

Årsmøte 20. februar 2023 på Melløs. Møte nr. 1267 23 tilstede. Styrets Årsberetning for 2022: Klubbens styre i 2022 Leder: Inge Johansen . Nestleder: Svein W. Mathisen. Kasserer: Thore Gjervig. Sekretær: Jan Erik Opsahl. Styremedlemmer: Audun Sødal og Tom Kvarme. Varamedlemmer: Grethe Mathisen og Jan Eivind Grimsrud Olsen . Revisorer: Vidar Hauge Halvorsen og Kjell Haagensen. Valgkommite: Vidar Hauge Halvorsen(leder), Mona Sødal og Jan Erik Blomgren.                           

Klubben hadde ved årets slutt 46 A-medlemmer og 15 støttemedlemm er. Det har vært avholdt 3 styremøter og 20 medlemsmøter inklusive julemøte.      Det har vært i snitt 26 deltakere på møtene, hvilket må sies å være meget bra. En viktig årsak til dette er bl.a. de avholdte auksjoner på hvert møte med mange og varierte objekter fra klubben og medlemmene. Det har også vært utlodning på mange  av møtene. Frimerkets dag ble arrangert 1.oktober med stand på Rygge Storsenter med salg av F.D.C. og frimerker.   Moss Fotballklubb annonserte etter frimerker og mynter for salg .  Klubben v/Svein Mathisen bidro med vurdering og taksering av materiell. Samlermessen ble arrangert 27. mars på Bøndernes Hus. 25 stands med stor deltakelse. Fellesmøte for Østfoldklubbene ble avholdt 9. oktober på Bøndernes hus med foredrag og auksjon. Dessverre ble det for knapp tid til bytting, kjøp og salg. 39 deltok. Klubbens 90-års jubileum ble avholdt 22. november med juletallerken, kaffe og jubileums-kake. Grethe Mathisen bidro med en historisk gjennomgang av klubbens historie fra starten i 1932.  Foredrag: Inge Johansen fortalte om Dronefuglen på Mauritius, som var utryddet, men var blitt utgitt på flere frimerker. Inge bidro også med flere korte innlegg om forskjellige emner. Marit Elind : Bestefaren Gondro Elind  som var maler, tegner, illustratør og utga et stort antall postkort.    Bjørn Muggerud: Forfalskninger innen krigspost. Svein Mathisen og noen av klubbens medlemmer bidro med korte innlegg om forskjellige filatelistiske emner.  Ingen bemerkninger til innkallingen til årsmøtet. Valg av dirigent til årsmøtet: Inge Johansen.  Referent: Jan Erik Opsahl. 2 personer til å underskrive protokollen: Tom Kvarme og Knut Lindelien. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen. Budsjett: utgifter og inntekter og budsjett for 2023 gjennomgått av kasserer. Vedtatt uten bemerkninger. Ingen bemerkninger til regnskapet, godkjent av revisorer. Det blir ingen kontingent-endring. Styret for 2023: Leder: Inge Johansen. Nestleder: Svein W. Mathisen. Kasserer: Thore Gjervig. Sekretær: Jan Erik Opsahl. Styremedlemmer: Audun Sødal og Tom Kvarme. Varamedlemmer:Grethe Mathisen og Jan Eivind Grimsrud Olsen. Revisorer: Vidar Hauge Halvorsen og Kjell Haagensen. Valgkommite: Vidar Hauge Halvorsen(leder), Knut Lindelien og Mona Sødal.

Referat fra medlemsmøte 6. februar 2023. Møte nr.1266 29 tilstede.

Leder Inge ønsket velkommen. Ski Po Sta 23- Regional frimerke-utstilling i Langesund 12. -14. mai. Ser på muligheten til å arrangere en fellestur for medlemmene. Lederen for Fredrikstad-klubben var tilstede for å observere hvordan vi arrangerte våre møter. Inge mente at en grunn til at vi lykkes, var bl.a. våre auksjoner på hvert møte. Bjørn Myhre holdt et meget interessant foredrag om Schlesvig-Holsteins filatelistiske historie illustrert med mange gode objekter. Møtet ble som vanlig avsluttet med en auksjon.

Referat fra medlemsmøte 23. januar 2023 på Melløs. Møte nr.1265 23 tilstede.

Leder Inge ønsket velkommen. Informerte om Hans Petter Grønvold som dessverre var blitt syk og ikke lenger medlem av klubben. Hans Petter var en flittig bidragsyter med mange flotte foredrag og mottok Pro filatelia i 1992. Halvor Sand informerte om tilbud om å vise 25 minutters innslag om Filateli på TV Østfold. Forberedelser til dette er igangsatt. Inge hadde så et informativt foredrag om hvordan man kunne kjøpe og selge på Gi Bud. De som benyttet seg av Gi Bud hadde bare positive erfaringer. Noen hadde enkelte negative erfaringer med E-bay. Som vanlig auksjon ledet av Svein M. R

Referat fra medlemsmøte 9. januar 2023 . Møte nr. 1264 27 tilstede.

Leder Inge J. ønsket velkommen til et nytt år. Minnet om utstilling i Langesund 12.-14.mai. Medlemmene vil nå få en varsel på SMS om neste møte. Samlermessen har nå over 20 stands, flere er velkomne. Samlerområder: nyttig verktøy for å se medlemmenes samlerområder. De som ønsker å legge seg inn på denne listen kan kontakte Jan Erik O. Inge vil informere om «Gi Bud.no» på neste møte. Valgkommiteen er i arbeid foran årsmøtet 20. februar. Som vanlig auksjon og utlodning.

Referat fra julemøte 12. desember 2022 Møte nr 1263 24 tilstede.

Leder Inge ønsket velkommen til julemøtet. Kveldens program var auksjon, utlodning av medlemmenes medbrakte gevinster og og Quiz fra Svein Mathisen. Det ble servert kaffe og kake. Inge ønsket alle en riktig god jul og ønsket velkommen til det første møtet i 2023- 9. januar.

Referat fra medlemsmøte 28. november 2022 Møte nr. 1262 26 tilstede.

Leder Inge ønsket velkommen og var meget fornøyd med Jubileumsmiddagen. Det ble en meget vellykket kveld. Juleavlutningen 12. desember vil inneholde utlodning, Quiz og auksjon. Alle medlemmene ble oppfordret til å ta med en gevinst. Evt. ledsagere er også velkommen. Klubben vil by på kaffe og kaker. Bok-gaven fra forbundet, Sverre Morken, befinner seg hos Inge. De som ønsker å låne den, kontakter han. Svein Mathisen hadde sett på Skanfil-katalogen og prisutviklingen siden 2021 på enkelte klassiske norske merker. Konklusjonen var: ingen prisendringer på «vanlig» stemplede merker, men økning på på prakt-stemplede og postfriske/ubrukte eldre merker. Utlodning og en auksjon avsluttet møtet.

Referat fra 90-års jubileumsmiddag 22. november 2022 Møte 1261

Jubileet ble feiret med jule-tallerken, dessert, kaffe og kake. Leder Inge Johansen ønsket velkommen . Grethe Mathisen ga en historisk gjennomgang fra starten i 1932 og frem til i dag. Medlemmene bidro med innlegg og kvelden ble avsluttet med utdeling av Pro Filatelia til Thore Gjervig. Klubben mottok en gave fra Forbundet: En bok av Sverre Morken.

Referat fra medlemsmøte 14. november 2022 på Melløs. Møte nr 1260- 24 tilstede.

Leder Inge ønsket velkommen. Restopplaget av jubileums-konvolutter ble tilbudt og er nå utsolgt. Juleavslutningen 12. desember er med ledsager for de som ønsker det. Alle ble oppfordret til å ta med en gevinst til utlodningen. Det bli servert gratis kaffe og kringle. Svein M. kåserte om eneste postkontor under vann i Vanuatu. Viste en folder med flotte frimerker. Påmelding til jubileumsfesten er nå avsluttet. Som vanlig en miniauksjon.

Referat fra medlemsmøte 31. oktober 2022 på Melløs. Møte nr.1259. 21 tilstede.

Leder Inge åpnet møtet. Minnet om messe/auksjon i Drammen 4-6. november. Evaluering av fellesmøte: 1. Ønske fra flere om å starte tidligere. 2. Starte med 1-1/2 time med bytte/kjøp/salg. 3.Foredrag maks 1/2 time. Deretter auksjon og så igjen tid til bytte /kjøp og salg. Evt. noe mer servering, ikke bare kaker. Utlodning bør utgå. Inge holdt så et innlegg om et postkort av Fantoft Stavkirke som ble sendt fra Rygge til Schlesvig med en rekke stempler. Auksjon som vanlig.

Referat fra medlemsmøte 17. oktober 2022 på Melløs. Møte nr 1258 21 tilstede.

Leder åpnet møtet. Informerte om en stor utstilling i Tyskland 25.5.23.Han holdt et innlegg om postklisjeer til massekorsbånd. Jan Erik Opsahl holdt et innlegg om «brevforsendelse» i det gamle Grekenland, hvor man barberte hodet på slaver og skrev så en melding på hodet. Når så håret var utvokst, ble personen sendt av gårde til mottaker, som barberte mannens hode og kunne så lese beskjeden. Inge minnet om messe i Drammen 4.-6. november. Møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon.

Referat fra medlemsmøte 3. oktober 2022 på Melløs. Møte nr. 1257 24 tilstede.

Leder åpnet møtet .Klubben hadde stand på Rygge storsenter med salg av FDc og frimerker på Frimerkets dag. Objekter er tilgjengelig i klubben. Minnet om Fellesmøte for Østfold-klubbene 9. oktober. Inge foredro om en konvolutt med særstempel for NM i Croquet som ble arrangert i Moss og Halden i 2005 og ga et historisk overblikk om kroketts historie. Det var også kommentarer om den dårlige limkvaliteten på enkelte selvklebende norske frimerker. Møtet ble avsluttet med en auksjon med livlig budgivning. Leder minnet om jubileus-middagen 22. november. Påmelding til Jan Erik Opsahl innen 14.november.

Referat fra medlemsmøte 19. september 2022 på Melløs. Møte nr. 1256. 22 tilstede.

Leder åpner møtet. Mange spørsmål og svar som vanlig under medlemmenes 5 minutter. Det ble informert om Frimerkets dag 1.10 hvor vi får et Høyden-stempel i tillegg til FD stempelet. Det ble igjen monnet om fellesmøtet 9. september. 90-års festen blir lagt til Varnaveien Kafe tirsdag 22. november, på selve jubileumsdagen. Styret vil ta en avgjørelse på innbydelser og filatelistisk jubileumsobjekt. Det ble avholdt loddsalg og den sedvanlige auksjonen med ivrig budgiving.

Referat fra medlemsmøte 22. august 2022 på Melløs. Møte nr. 1255. 25 tilstede.

Leder Inge J. ønsket velkommen. Det blir stand og salg av filatelistiske produkter på Frimerkets dag 1.oktober. Et særstempel og et rundstempel. Presidenten informerte: Det blir sendt ut et utkast om lovendringer til alle klubbene for høring. Ellers var det en del kommentarer fra salen om de nye reglene for innleveringer til Skanfil-auksjoner. ikke alle var like begeistret. Det jobbes i forbundet med opplæringsprogrammer for WEB. Det var også negative kommentarer til det nye datasystemet til Skanfil, vi får håpe det går seg til. De neste Skanfil-auksjonene vil bli «fysiske», ikke kun nettauksjoner. Kvelden ble avsluttert med en auksjon ledet av Inge J.

Referat fra medlemsmøt 8. august 2022 på Melløs. Møte nr. 1254. 25 tilstede.

Leder åpnet møtet. Under medlemmenes 5 minutter ble det utvekslet erfaringer med spørsmål og svar. Det var ivrig bytte-virksomhet og som vanlig et stort auksjonsbord med stort sett alt solgt. Det ble minnet på fellesmøtet 9. oktober hvor alle Østfoldklubbene blir representert.

Referat fra medlemsmøte 23. mai 2022 på Melløs. Møte nr. 1253 . 26 tilstede.

Inge ønsket velkommen til de 26 fremmøtte og orienterte om løst og fast og overrakte en gave til Mona og Audun for deres trofaste arbeid med å sørge for kaffe og kaker på møtene. Dagens kake var en stor marsipankake som alle spiste med velbehag. I anledning sommeren spanderte klubben kaken og kaffe. I tillegg til livlig prat rundt bordene, fortalte Svein M om, og viste kopi av, det såkalte Bordeaux-brevet. Brevet ble sendt fra Mauritania i 1847 til Bordeaux. Vidar H H var ansvarlig for utlodningen. Svein M og Thore G hadde ansvar for kveldens auksjon som auksjonarius og kasserer. Et hyggelig møte som Inge avsluttet med ønske om en god sommer til alle og velkommen til neste møte 8. august.

Referat fra medlemsmøte 9. mai 2022 på Melløs- Møte nr. 1252. 35 tilstede !

Leder ønsket velkommen .En stor delegasjon fra Fredrikstad var tilstede. Inge minnet om siste møte før sommeren, 23.mai, sommeravslutning med servering av kaffe og kake. Han ønsket flere 3-minutters innlegg fra medlemmene. Svein Mathisen kommenterte de nye auksjonsreglene fra Skanfil med bl.a. økning av minimums-utrop , både for onlineauksjoner: kr.300 og storauksjoner kr. 1000. Dette vil ekskludere mange, men det finnes jo også andre auksjonsfirmaer.Per Kristian Olving- pcolving@gmail.com (nordmann bosatt i Munchen) var gjest. Han var medlem av en klubb i Munchen. Han var imponert over det stor fremmøte i vår klubb. Han ønsker å bytte/kjøpe norske merker. Kan tilby Tyskland med stater, England, Skandinavia, Bulgaria. Leder for Fredrikstad-klubben var også imponert over det store fremmøte og nevnte det planlagte Fellesmøte 9. oktober på Bøndernes hus i Råde. Møtet ble som vanlig avsluttet med en stor miniauksjon ledet av Svein M.

Referat fra medlemsmøte 25. april 2022 på Melløs. Møte nr. 1251. 31tilstede.

Lederen ønsket velkommen og overlot ordet til kveldens foredragsholder Bjørn Muggerud, som holdt et meget interessant foredrag om forfalskninger innen krigspost til stor glede for en fullsatt sal. Svein W. Mathisen informerte om den planlagte boka om Mosse-jubileet, hvor et kapittel vil bli viet utgivelsen av Mosse-frimerket. Som vanlig ble møtet avsluttet med en utlodning og auksjon .

Referat fra medlemsmøte 11.april 2022 på Melløs. Møte nr. 1250. 27 tilstede.

Møtet åpnet av leder Inge Johansen. Klubbens Mossesamling ble vist til interesserte. Ungdomsgruppa i Forbundet-NFU- er nå oppløst. Forbundet etterlyser attestatører til norske merker. Medlemmene oppfordres til å bidra med innlegg. Intet er for lite. Det vil bli flere foredragsholdere utover året. Bjørn Muggerud kommer på neste møte for å foredra om krigspost. Fellesmøte for Østfoldklubbene vil bli 9. oktober i Bøndernes hus. Det planlegges en bok om Mosse-jubileet. Den vil inneholde et eget kapittel om Mosse-frimerket. Wojciech hadde et innlegg om Ukraina på frimerker . Postkonteoret på Høyda er nedlagt og det finnes intet Mossestempel. Post i butikk kontaktes for evt. å fremskaffe et stempel. «Gi bud» er et alternativ for å selge egne objekter. Man må da scanne og legge inn objekter selv. Inge J. samler også «hele verden»: 1 merke fra hvert land. Jan Erik O. vil undersøke muligheten til å anskaffe et «høytaleranlegg» til klubben. Møtet ble som vanlig avsluttet med en auksjon.

    Referat fra medlemsmøte 28.mars 2022.  Møte nr. 1249.  30 tilstede.Leder Inge ønsket velkommen til møtet.  Samlermessen i Råde ble godt besøkt og vel gjennomført. Innbundne årganger av Tidsskriftet ble tilbudt medlemmene.   Inge oppfordret alle til å bidra med et lite 3-minutters innlegg på møtene. Vidar H. fikk tildelt en gave som takk for innsatsen som leder. Inge holdt så et lite innlegg om et av sine samlerområder: sykkelbruk i krig. Det er stempler og feltpostnummer. Ikke frimerker. Ungarsk materiale er alltid fra østfronten. New Zealand var også et eget samlerområde med egne merker.

Planlegger fellesmøte med Østfoldklubbene til høsten på Bøndernes hus i Råde.    Halden og Fredrikstad har sagt O.K. De andre klubbene vil bli kontaktet. Program: Foredrag, auksjon og byttemøte. Minnet om Grimstad-auksjon 3.4.Møtet ble avsluttet med en utlodning og miniauksjon.

jeo

   Medlemsmøte 14.3.2022. Møte nr.  1248.  30 tilstede.

Leder Inge Johansen ønsket velkommen. En del objekter er innlevert til Moss Fotballklubb. Et par større samlinger er vurdert av Svein Mathisen. Øvrig materiale var av den rimelige sorten. Vidar H.H. tar imot beskjed og formidler det videre til de som takserer. Liste over sjauere på Samlermessen : 10 personer påmeldt.Miniauksjon.                                                                                                             

Årsmøte 28. februar 2022. Møte nr. 1247. 25 tilstede.

           Referat fra medlemsmøte 14. februar 2022. Møte nr. 1246. 30 deltakere.Leder Vidar Halvorsen åpnet møtet. Det var så foredrag ved Marit Elind, barnebarn av Gondro Elind, som var en meget allsidig kunstner. Han tegnet postkort, tegninger, malerier, illustrasjoner til ukeblad og bøker, samt det velkjente «elg i solnedgang» (eller soloppgang?).Foredraget ble illustrert med et utvalg av hans mange aktiviteter. Hun har bl.a. en stor samling av hans postkort, men mangler et : «unggutt i tømmerskogen». Miniauksjon ledet av Svein Mathisen, med et godt resultat.

Referat fra medlemsmøte 31. januar 2022 Møte nr. 1245. 29 deltakere.

Leder Vidar Halvorsen åpnet møtet og var igjen imponert over godt frammøte. Han minnet om Årsmøte 28.2. .Han etterlyste igjen objekter til klubbens 90-års-jubileum 22.november. Norsk filatelistforbund vil kartlegge «digital modenhet og ambisjon» blant klubbene. Inge Johansen holdt et flott innlegg om Drontefuglen , også kalt dodo. Den levde på øya Mauritius, men ble utryddet på 1662. Den er avbildet på frimerker fra mange land og da flest fra Mauritius. Møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon .

Referat fra medlemsmøte 17. januar 2022. Møte nr. 1244. 27 deltakere.

Leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen til årets første møte, som kunne avholdes for maksimum 30 deltakere. Han minnet om auksjon i Fredrikstad filatelistklubb 27.1. som evt. ville bli en nettauksjon dersom smitteverntiltakene ble endret. Inge Johansen har sagt seg villig til å bidra med innlegg på møtene fremover. Moss fotballklubb vil annonsere at de mottar frimerker og mynter for salg. En andel av inntektene vil tilfalle Moss fotballklubb. Moss filatelistklubb vil bidra med vurdering/taksering. Leder etterlyste objekt fra 1.flyvning Gøteborg -Moss 1.5.36 da Moss Avis vil trykke et innlegg om dette. President Frank Gilberg hadde med tilbud på «Det lille bibliotek nr. 5″kr. 100.- og Norges katalogen kr. 400. Møtet ble avsluttet med utlodning og auksjon ledet av Svein Mathisen.

Referat fra Julemøte 6. desember 2021 Møte nr. 1243 . 22 deltakere

Leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen til en tradisjonell feiring med julemat og mye godt tilbehør. Etter at den deilige maten hadde blitt inntatt inklusive riskrem og kaffe og kake bidro Svein Mathisen med en Quiz som resulterte i en vinner: Vidar H. Deretter utlodning av mange flotte gevinster. Vi møtes igjen på nyåret: 17. januar. God jul og et forhåpentligvis etter hvert virusfritt nytt år!

Referat fra medlemsmøte 22. november 2021 . Møte nr. 1242 30 deltakere

Leder ønsker velkommen .Minnet om julebord 6. desember. Påmelding innen 1.12. Det er fortsatt mulig å skaffe seg objekter fra Frimerkets dag ved å kontakte Vidar. Svein Mathisen holdt et flott innlegg om historien til det berømte svenske skilling-merket. Som vanlig en stor miniauksjon og med hele 30 deltakere tilstede på møtet, noe vi må være meget fornøyd med ,og stadig mye medlemmer strømmer til.

Referat fra medlemsmøte 8. november 2021 . Møte nr. 1241 . 25 deltakere.

Leder ønsket velkommen og uttrykte tilfredshet med resultatet på høstauksjonen. Julemøtet 6. desember vil bli avholdt i klubbens møtelokaler for medlemmer med evt. ledsagere. Han minnet også om årsmøtet med valg i februar. Klubben har fortsatt en del filatelistiske objekter som kan bestilles. Høyda postkontor stenges i februar 2022. Utlodning og en meget vellykket «mini»-auksjon med Jan Erik O. som auksjonarius.

Referat fra høstauksjonen 25. oktober 2021. Møte nr. 1240. 28 deltok på auksjonen.

Svein Mathisen var en profesjonell auksjonarius og sørget for at auksjonen ble raskt og effektivt gjennomført med et tilfredsstillende resultat.

Referat fra medlemsmøte 11. oktober 2021 Møte nr. 1239. Bra oppslutning: 27 tilstede.

Nestleder Haagensen ønsket velkommen og ga ordet til Svein Mathisen. Auksjonen 25. oktober flyttes til et annet lokale, ca. 100 meter lenger til høyre, Moss Idrettslags lokale. Det blir budt frem 222 objekter. Han minnet om en disiplinert opptreden. Ingen har anledning til å plukke kjøpte objekter selv. Vi starter med opprigging kl.16. Innlevere møter kl.17 og visning fra kl. 18., evt. tidligere dersom alt er på plass. Det ble spesielt henledet oppmerksomheten på objekt 222- postfrisk par av NK 272. Miniauksjon v/Svein Mathisen. Etter auksjonen ble det utdeling av en del av klubbens filatelistiske litteratur-samling. Det er fortsatt anledning til å skaffe seg konvolutter med særstempel fra Frimerkets dag.

Referat fra medlemsmøte 27. september. Møte nr. 1238. 28 deltok.

Leder Halvorsen ønsket velkommen . Ved oppgjør for miniauksjonen har man til nå fått utlevert en giro for innbetaling. Nå vil man også igjen kunne betale med kontanter. Årets Frimerkets dag 2.oktober. Klubben vil ha stand på Rygge storsenter fra kl.10. (vis a vis Polet) Konvolutt med særstempel selges. Klubbens høstauksjon25. oktober med vel 200 objekter. Start kl.19 med visning fra kl. 18. Det avholdes en utstilling i Oslo .FILOS fra 30.9-1.10. Jan Erik O. orienterte om skjema for samler-områder som etter hvert vil bli oppdatert på vår hjemmeside. Utlodning med godt resultat, alle lodd solgt. Auksjon ved Svein W.M.

Referat fra medlemsmøte 13. september. Møte nr. 1237. 23 deltok på møtet. Nestleder Kjell Haagensen åpnet møtet og ønsket velkommen. Han hadde ingen saker og overlot ordet til president Frank Gilberg som refererte fra Landsmøtet. En sak som ble lagt frem var slanking av styret. Dette ble avvist. Forbundet har underskudd og må spare. Nettmøter er et av tiltakene. Nytt lovutkast ble ikke vedtatt og blir sendt ut til klubbene for høring. Det har utkommet 2 nye håndbøker. Medlemmene ble tilbudt disse. Hele styret i ble gjenvalgt på Landsmøtet med noen oppgraderinger. Frankrike har laget et digitalt samle-program. 38 klubber og 51 stemme-berettige deltok på møtet i Trondheim. Det ble også vedtatt å endre Landsmøtet til hvert 3. år for å samkjøre de med NORDIA-arrangementet. Det var stor begeistring for utstillingen. Svein W. Mathisen orienterte om den planlagte høst-auksjonen 25. oktober. Det vil bli ca. 300 objekter. Av disse er ca. 150 objekter fra klubben. Det vil bli lagt ut på nettsiden vår og Østfoldklubbene vil bli orientert/invitert. Auksjonen vil starte kl.19. med visning fra kl.17.30. Den vil trolig bli avholdt i klubbens møtelokale. Avsluttet møtet med en auksjon ledet av Svein W.M.

Referat fra medlemsmøte 30. august 2021 på Melløs stadion. Møte nr. 1236. 26 deltok på møtet Lederen ønsket velkommen. Alle Østfoldklubbene har nå startet opp sine aktiviteter igjen. Leder reiser til N.F.F.- landsmøte neste helg. Et av forslagene til møtet er evt. endringer av lover. Det er nå 9 klubber i Norge som har mer enn 50 medlemmer. Moss Filatelistklubb kommer da i neste gruppe. Klubbens medlemmer ble oppfordret til å lese Forbundets hjemmeside. Markering an klubbens 90-års-jubileum i 2022 er nå i gang. Planlegger Høstauksjon 25. oktober. Siste frist for innlevering av lister 27. september. Planlagt evt. samarbeide med Fredrikstad, men vi vil trolig arrangere den alene. Vi har allerede 200 objekter klare, men tar imot flere, maks 10 GODE objekter fra medlemmene. Det ble avholdt en utlodning og en auksjon, auksjonarius var Svein Mathisen.

Styrets Årsberetning for 2020

 • Klubbens styre i året:
 • Leder: Vidar H. Halvorsen
 • Nestleder: Kjell Haagensen/
 • Sekretær: Jan Erik Opsahl
 • Kasserer: Thore Gjervig
 • Styremedl.: Svein W. Mathisen
 • Styremedl.. Audun Sødal
 • Varamedl.: Grethe Mathisen
 • Varamedl.: Jan Eivind Grimsrud Olsen
 • Revisor: Inge johansen og Svenn Sandberg
 • Valgkommite : Svein Sandbugt, Mona Sødal og Jan Erik Blomgren Klubben har ved årets slutt 49 A-medlemmer og 17 støttemedlemmer. Årets aktiviteter har blitt redusert som en konsekvens av Corona pandemien . Dette har medført at en rekke møter måtte avlyses , inklusive Samlermessen i Råde i mars og fellesmøtet med Østfoldklubbene. På de avholdte møtene har man sørget for smittevern i henhold til myndighetenes anbefalinger. Årets deltakelse på medlemsmøtene må sies å være gledelig, med et snitt på 28. I 2020 har det vært avholdt 10 medlemsmøter og 2 styremøter. Styret har ellers kommunisert via e-post. På de fleste møtene har man arrangert auksjoner av klubbens innkjøpte objekter, gaver og medlemmenes objekter. Det siste i noe begrenset omfang, men med gode resultater. Det har også vært utlodning på møtene. Moss 300-års jubileums-frimerke ble presentert på Konventionsgården 18. februar. Klubben stilte også med stand på Rygge Storsenter med FDC og spesialstempel 21. (utgivelsesdagen) og 22. februar. Konvolutter og andre produkter ble presentert og solgt på standen. Disse var også tenkt benyttet på en del kommende arrangementer, særlig i forhold til by-jubileet «Moss 2020» Disse ble pa grunn av pandemien avlyst etter nedstengingen 12. mars, og vi må avvente å se hva som vil kunne gjennomføres av det som er utsatt til 2021. Det må påpekes at jubileumsfrimerket- selv om det selvsagt ble bestemt av Posten Norge- i ikke ubetydelig grad var et resultat av langsiktig påvirknings-arbeide fra klubbens side. Både ovenfor Posten, Forbundet, Moss kommune v/ordfører og lokale medier. Svein W. Mathisen startet ,som daværende klubbleder dette arbeidet allerede i 2017, og fungerte som klubbens prosjektleder videre fremover til utgivelsen var et faktum. Og resultatet ble et flott frimerke byen kan være stolt av. Årsmøtet vedtok at kontingenten for medlemmer økes til kr. 500 fra 2021. Støtte-medlemmer til kr. 100 . Det ble forsøkt med en nett-auksjon, resultat 1-en budgiver. Det var ingen møteaktivitet fra midten av mars og frem til 7. september. Wojciech hadde et foredrag om russiske frimerker på Svalbard og ellers var det kortere innlegg fra enkelte medlemmer. Det ble solgt lodder fra Forbundet a kr. 50. Alle fikk gevinst. Frimerkets Dag ble avholdt på Rygge Storsenter 3.10. Spesialkonvolutt med jubileumsmerket og Rygge-stempel ble solgt. Bestselger ble «selvfølgelig» klubbens gamle konvolutt med mosse-kråka. Siste medlemsmøte i 2020 ble avholdt 2. november. Påfølgende endringer i smitte-situasjonen og strengere smittevern-regler, gjorde at gjenstående møter, inklusive julemøtet, måtte avlyses. Styret anser at man tross svært spesielle forhold, har klart å gjennomføre et godt driftsår for klubben.
 • Moss, 28. februar 2021. Vidar Hauge Halvorsen Kjell Haagensen Tore Gjervig Jan Erik Opsahl Svein W. Mathisen Audun Sødal

Referat fra medlemsmøte 16. august 2021 på Melløs stadion. Møte nr. 1235 . 26 fremmøtte.

Leder Vidar H.Halvorsen ønsket velkommen til møtet. Han åpnet møtet med 1. min. stillhet for 2 av våre medlemmer som hadde gått bort, , Svein Sandbugt og Liv Marion Strømnes. Det er 9. mnd. siden forrige møte, men selv om vi ikke har hatt noen møteaktivitet, har nye medlemmer kommet til. Hjemmesiden vår er nå a jour med møteplan for høsten 2020 og våren 2021. Regnskap og årsberetning er tilgjengelig for medlemmene. Til tross for ingen møteaktivitet hadde klubben et overskudd på 41.000 bl.a. ved salg av egne objekter. Det ble ikke foretatt noe valg i 2020. Alle i styret sa seg villig til å sitte til 2022. Lederen sitter nå som leder av valgkomiteen. Man ser på muligheten til å arrangere en høstauksjon. Kontingenten for 2022 vil reduseres med klubbens andel. Frimerkets dag 2.oktober. Vi vil ha stand på Rygge storsenter. Vis a vis Vinmonopolet. Svein Sandbugt var klubbens arkivar. Vi har nå fått tilbake eiendeler som var lagret hos han, inklusive et bibliotek. Det foreligger en liste over litteraturen, den må ajuor-føres og vil så bli tilgjengelig for medlemmene. Ny utgave av vår «Roll Up» ble presentert. Svein W. Mathisen overtar som auksjonarius. Medlemmene fikk tildelt et nett med bilde av Mossefrimerkene. Klubben er 90 år 22. november 2022. Planlegging har startet. Vi vil lage et jubileums-hefte. Vi har rikelig med materiell til dette. Det vil bli undersøkt om muligheten til å anskaffe stempel for Post i butikk. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein Mathisen.

Referat fra medlemsmøte 2. november 2020 på Melløs stadion
Møte nr. 1234 . 21 fremmøtte.
Leder Vidar Hauge Halvorsen ønsket velkommen og startet med å minne om smitteverns-regler og kravet til avstand. Han understreket at det er andre enn klubben selv (offentlige myndigheter) som setter rammene for den løpende møtevirksomhet, og ba medlemmene følge med i media og holde seg oppdatert. Klubben vil også snarest mulig gi informasjon om evt. endringer/avlysninger. Rammer for julemøtet ble drøftet og styret har besluttet at det avholdes i vårt møtelokale og at kun medlemmer kan delta. Konkret invitasjon skal komme på neste møte. Svein Mathisen orienterte om planene for auksjon-sammen med Fredrikstad.. I Råde en av de siste søndager i mars 2021. Presidenten i NFF- Frank Gilberg -var tilstede som gjest og orienterte om status i den norske filateliverden, bl.a. om et mulig samarbeide med andre aktører om tilbud om nettauksjoner. Det ble deretter, for første gang siden mars, avholdt utlodning med streng ivaretakelse av smittevernreglene. Møte ble avsluttet med en større auksjon med objekter fra klubbens medlemmer , og klubbens egne, både innkjøpte og og mottatte som gaver. Auksjonen må kunne karakteriseres som svært vellykket, og de flest objekter ble solgt. Regien hadde Svein og Vidar samt at den enkelte hadde anledning til å beskrive sine egne objekter før budrunden. Oppgjør ble gjennomført i tråd med vedtatt praksis, og leder avsluttet med å si at medlemmene til neste auksjon kunne legge frem inntil fem objekter.

TILLEGGSINFO: Julemøte er avlyst.

Referat fra medlemsmøte 19. oktober 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møte nr. 1233. 23 fremmøtte. Leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen. Den planlagte auksjon 2. november er avlyst. I stedet planlegges det en auksjon på Bøndernes hus i Råde 14. eller 21. mars 2021 i samarbeid med Fredrikstad-klubben. Det er fortsatt noen lodder igjen a kr. 50,- (alle vinner). Sted og innhold for julemøtet 14. desember er ikke fastsatt. Et alternativ er å arrangere det i klubblokalene. Det ble oppfordret til medlemmene at de leser forbundets hjemmesider. N.F.T. helt fra 40-tallet ligger nå på nett. Auksjon: 3 av klubbens medlemmer hadde medbrakt sine 3 objekter som de selv presenterte. I tillegg ble det en auksjon av klubbens objekter ved Svein M. og Vidar H. Som vanlig ble det servert gratis kaffe!

Referat fra medlemsmøte 5. oktober 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møte nr-1232. 27 fremmøtte. Leder Vidar H. minnet om at navn og telefonnummer må noteres i fremmøte-protokollen. Loddene fra forbundet var ankommet. kr. 50 pr, lodd. Alle vinner. Lørdag 3.10- Frimerkets dag- hadde klubben stand på Rygge storsenter, vis a vis Polet. Salget innbrakte kr. 1.100,-. Konvolutter med Mosse-kråka ble en bestselger. Jubileumsmerket ble benyttet sammen med Rygge-stempel! Neste klubbauksjon vil det bli mulig for medlemmene å levere max. 3 objekter. Dette vil etter hvert utvides. Kasserer roste medlemmene for hurtig betaling av siste auksjons objekter. Storauksjon i oktober: for kort frist og vårt lokale blir for lite. Fellesmøte i Råde er avlyst, men vi har fortsatt lokalet og ser på muligheten til å arrangere en auksjon sammen med Fredrikstad. Forsalg fra Svein M: vi dropper auksjonen i november og velger i stedet å arrangere den i mars i stedet for Samlermessen. Dette var Fredrikstad positive til. Julemøte: Lokalet her er ikke egnet. Vi ser på alternative lokaliteter. Svei M. viste en frimerkekatalog fra 1904. NK 1 kr. 2,- for 10 stk.! Refererte fra filatelistisk Tidsskrift 1944. Moss filatelistklubb medlemsmøte på Torgkafeen-14 medlemmer med bl.a. oppfordring til medlemmene om korte innlegg om samlerområde m.m. Så dette var en oppfordring den gangen som det er i dag. Møtet ble avsluttet med en meget vellykket auksjon av klubbens objekter , som ble ledet av Svein M. og Vidar H.

Referat fra medlemsmøte 21. september 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møte nr. 1230. 23 fremmøtte.

Nestleder Kjell Haagensen ønsket alle velkommen og minte alle på viktigheten av å forholde seg til corona-reglene. Etter en runde med filateli-prat rundt bordet , startet auksjonen. Også denne gang med klubbens objekter. Auksjonarius var Svein M. Resultatet ble 8700,-. Wojciech fortalte om russiske frimerker utgitt på Svalbard. Disse var for post fra den russiske befolkningen til hjemlandet. En samling som nok kunne være en del av en Norgessamling. Møtet ble avsluttet med mer prat og god kaffe fra Mona. (Ref. Svein)

Referat fra medlemsmøte 7. september 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møtenr. 1229. 22 personer tilstede. Leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen, og minnet oss om at det er et halvt år siden vi møttes forrige gang. Han presiserte viktigheten med å følge smittevernsreglene, 1 meters avstand og håndsprit. Det blir trolig ikke noe fellesmøte i Østfold i år. Hvor vidt klubben skal arrangere en storauksjon i høst har styret ikke tatt en endelig beslutning om. Vi kommer tilbake til dette senere. Svein W. informerte om de kommende arrangementer: Nordia 2020 i Malmø er flyttet til 4.-6. desember. Nordia 2021 Finland 12. -14. mars. Nordia 2022 i Birkerød-Danmark 21.-23.10. Stampex er avlyst., går digitalt. Det har foregått en etterstempling av norske frimerker. Stemplet som har blitt benyttet er Oppdal 21.5.97. Klubbens forsøk på online-auksjon: resultat 1 budgiver. Dagens auksjon er kun med klubbens objekter. Oppgjør for kjøpte objekter med giro .Ingen kontantbetaling i dag. Mulighet for retur av kjøpte objekter dersom man ikke er fornøyd. Vidar: Vi har fått ca. 70 innstikksbøker i gave til klubben. Disse vi bli lagt ut på våre mini-auksjoner.I tillegg kommer det en»eske-lot.» Tilbud fra Forbundet om kjøp av div. filatelistiske objekter har man funnet ikke aktuelt. Derimot vil vi kjøpe lodd a kr. 50,- De som ønsker lodd må gi beskjed til Vidar. Svein W. anbefalte varmt boka Særstempler bind 1.(Jarl Aspaker). Den inneholder 6000 stempler. Alle særstempler fra Moss finnes. . Bind 2 kommer senere. En annen bok som også ble anbefalt var 1.dags brev m/vignetter. 2 bind.Det ble så avholdt en auksjon med ca. 30 objekter fra klubbens beholdning. Det var en livlig budgivning og flere sikret seg meget gode objekter til en lav pris. Auksjonen ble ledet av Svein W. og Vidar. Det ble under møtet servert gratis kaffe og håndsprit.

P.g.a. den oppståtte situasjon med koronar-virus er møtene 23. mars, 6.april avlyst og samlermessa i Råde utsatt på ubestemt tid.

Referat fra medlemsmøte 9. mars 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møtenr. 1229. 28 personer tilstede.

Vår leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen. Han bekreftet at vi fortsetter vår leieavtale i de nåværende lokaler. Lanseringen av jubileumsfrimerket ble en stor suksess. Svein Mathisen kan opplyse om at nye medlemmer vil bli innmeldt i klubben. Konvolutter med frimerke og særstempel er bestilt fra hele landet. Ordføreren har også signert et antall konvolutter og har fått signerte konvolutter fra tidligere ordførere. Frimerkeposten 1/2020 har omtalt av jubileumsfrimerkene. 6. juni er det planlagt Flystevne på Rygge flyplass. Man har estimert ca. 75.000 besøkende. Vi vil ha en stand her også på Mosse-dagene 13/6 og i forbindelse med jubileums-dagene-10.august. Vi har fått flere henvendelser om vurdering av samlinger. Det blir en aktiv vår! P.g.a. den oppståtte koronarvirus vil det tas en avgjørelse senere om en evt. utsettelse. Forbundspresident Frank Gilberg : Frimerkets dag 2020 vil NFF arrangere et lotteri . Det vil bli produsert 2000 lodd. Disse blir tilbudt klubbene. Loddene skal koste kr. 50 pr, stk., klubbene betaler kr. 25,-. P.F. til Frimerkets dag vil bli laget av forbundet. Nettsiden er åpnet igjen og er åper for kjøp/salg/bytte for medlemmer. Nettsidene til mange av klubbene er dårlig oppdatert. Frimerkeskole: nye retningslinjer ligger på nettet. En skole nå på Bryne. Forbundet vil ta 40% av programmet. Et emne som stadig kommer opp er bestemmelse av posthornmerker. Vanskelig å finne en spesialist som kursleder. Lederen minnet om at boken om norske postkort, taggemåler og vannmerkesøker er til utlån . Tor Grimsøen opplyste at det er mange varianter på de nye Moss- og Bergen frimerkene.lederen takket for seg p.g.a. reisevirksomhet og det ble utlodning og auksjon ved Svein Sandbugt.

Referat fra  Årsmøte 24. februar 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møtenr. 1228- 29 tilstede.

Vår leder Vidar H. Halvorsen ønsket velkommen. Sammen med Svein Mathisen ga de en kort oversikt over det som skjedde i uken før årsmøtet, da Mossefrimerket ble avduket i Konventionsgården. Salget av merket startet 21. februar. I løpet av jubileums-året planlegges det aktiviteter i regi av MFK under Flystevne på Rygge, Mosse-dagene og Christian-Fredrik dagene i august.     

 • Årsmøtet ble satt med følgende dagsorden:                                               Godkjenning av innkalling-godkjent. (Innkalling ble kun gjort via hjemmesiden)
 • Valg av dirigent: Vidar Halvorsen
 • Valg av 2 til å undertegne protokollen: Roberto Bon og Guttorm Fremstad
 • Styrets årsberetning for 2019.      
 • Klubbens styre har bestått av:
 • Leder:          Vidar Halvorsen                       Revisor: Inge Johansen  og
 • Nestleder:   Kjell Haagensen                                  Svenn Sandberg    
 • Sekretær:    Jan Erik Blomgren      
 • Kasserer:    Thore Gjervig                   
 • Styremedl.:Svein W. Mathisen   og  Audun Sødal                                          
 • Varamedl.:  Grethe  Mathisen                                                                                                    Bjørn Johansen   
 • Valgkommite: Svein Sandbugt  Mona Sødal og Jan Erik Opsahl                                                  

          Klubben har ved årets slutt  49 A-medlemmer og 15 støttemedlemmer.  I 2018 48 A-medlemmer og 13 støttemedlemmer.      I 2019 har det vært avholdt 18 medlemsmøter og 3 styremøter. Klubben arrangerte en Samlermesse på Bøndernes hus i Råde 31. mars og fellesmøte for alle Østfold-klubbene på samme sted 27. oktober. Den 28.november holdt klubben storauksjon med noe over 400 objekter med et godt resultat for klubben. Fremmøte har i snitt vært 23 medlemmer.    På de fleste møtene har det blitt avholdt miniauskjoner , de fleste ledet av Svein Sandbugt. På flere av møtene har det vært arrangert utlodning ledet av Egil Bakken.    Lokalene ved Melløs stadion har vært  velegnet for klubben og gitt oss godt fremmøte.                                                                                                                         Klubben har vært aktiv i forbindelse med Moss bys 300 års jubileum i 2020.  Gjennom Moss avis ble det avholdt en avstemming om motiv-valg. Norwegian Lady og Bastøfergen ble vinnere, men Posten har ikke kommet med informasjon om motiv-valg.  I følge Frimerkeposten nr.5/2019 er det opplyst at både Bergen 950 år og Moss 300 år vil få egne frimerker i 2020. Julemøtet ble igjen arrangert  i våre lokaler på Melløs. Det ble servert et deilig julebord og Svein W.Mathisen presenterte sin jule-quiz som ble vunnet av Vidar Halvorsen. som fikk overrakt en premie.

Søndag 31. mars ble det avholdt en Samlemesse  på Bøndernes hus i Råde. hvor det var stor aktivitert. Sammen med Fredrikstad Filatelistklubb og  Norske Postkortsamlere ble messen godt gjennomført. 25 samlere /handlere deltok. Publikums-fremmøte var meget bra.

Deltakelse i utstillinger: Grethe Mathisen, Liv Marin Strømnes og Inge Johansen , NORDIA 2019 i Sarpsborg, med sølv som resultat . I tillegg fikk Inge stor sølv for sin samling. Nasjonal frimerkeutstilling i Tromsø:       Liv Marion Strømnes og Inge Johansen med godt resultat. Inge fikk antatt sin samling Sykkel i krig for utstilling i London 2020. Inge er for øvrig klubbens eneste utnevnte dommer.                       Frimerkets dag 2019 ble avholdt på Rygge storsenter lørdag 5. oktober.   Flere av klubbens medlemmer deltok på stand. Eget stempel for Rygge ble for siste gang benyttet, Rygge blir innlemmet i Moss fra 2020. Interessen for dette arrangement var ikke særlig høy.                                                               Noen av klubbens medlemmer deltok som stab ved NORDIA 2019, og fikk for denne innsatsen belønnet med kr. 30.000,- Styret vil senere avgjøre hva pengene skal benyttes til.

Foredrag på fellesmøte: Øivind R. Karlsen; Postnummer gjennom 50 år. Inge Johansen, Wojciech Kauczynski m.fl. har holdt innlegg om egne bøker  og samlinger. En rekke publikasjoner, tidsskrifter og bøker er overlatt til vår bibliotekar Svein Sandbugt.  siste innkjøpter bok er : Norske Postkort.

Regnskap og balansekonto ble gjennomgått av Thore Gjervig, uten bemerkninger.  Svein Mathisen nevnte at det store overskuddet hovedsakelig skyldes godtgjørelsen mottatt fra Nordia 2019.   Guttorm Fremstad ønsket at beløpet kunne benyttes til klubbens videre drift, Revisor-rapport ved Inge Johansen, Godkjent. Han mente overskuddet var godt å ha for fremtidige jubileer.    Kontingent økes etter forslag fra N.N.F.    Økes med kr. 100 for A-medlemmer og kr. 50 for støttemedlemmer fra 2021.    Budsjett-forslag for 2020 ble presenter av Thore GJervig og godkjent uten bemerkninger.

VALG 2020:                                                                                                                  Valgkommiteens leder Svein Sandbugt fremla forslaget til styre fra 2020:                                       Leder:               Vidar Hauge Halvorsen –  gjenvalgt for 2 år                                                    Nestleder:          Kjell Chr.Haagensen      –   gjenstår for 1 år                                                    Sekretær:          Jan Erik Opsahl              –   ny – for 2 år                                                          Kasserer:           Thore Gjervig                 –   gjenstår for 1 år                                              Styremedlem:   Svei W. Mathisen           –     gjenstår for 1 år                                                                         »            Audun  Sødal                    gjenvalgt for 2 år                                                                   Varamedlem:     Grethe Mathisen            – gjenstår for 1 år                                                                Jan Eivind Grimsrud Olsen – ny for 2 år.                                                                             Valgkommiteen har nå sørget for at 4 av styremedlemmene skal skiftes ut hvert år.                                 Revisor: Inge Johansen-gjenvalgt for 1 år.                                                                                    Svenn Sandberg – gjenvalgt for 1 år.      Svein W. Mathisen vil også få en oppmerksomhet for sin innsats.    Årsmøtet ble så formelt avsluttet. Svein Mathisen solgte objekter fra Moss 2020 og møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon ved Svein Sandbugt.       

 Referat fra medlemsmøte mandag 10. februar 2020, kl 1900 på Melløs stadion                               Møtenr. 1227, 31 medlemmer til stede

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Klubben hadde styremøte 3. februar og vil minne om følgende: for de som spiller er det ønskelig at grasrotandelen gis til MFK, salær ved kjøp under våre miniauksjoner er kroner 5,- som tilføres klubben, årsmøtet vil ha et forslag om at klubben øker kontingenten med kroner 100,- fra og med 2021 og for B-medlemmene med kroner 50,-. Valgkomiteen ledes av Svein Sandbugt og om noen ønsker å gå inn i klubbens styre, er det bare å ta en kontakt med Svein før årsmøtet.    Årsberetningen vil bli lagt frem under årsmøtet den 24. februar.    NORDIA 2020 i Malmö kan klubben eventuelt gjøre noe med og medlemmer bes ta en kontakt med Vidar H Halvorsen så snart som mulig. Foreløpig er det ingen stor interesse for et slikt arrangement.   Samlermessen i Råde i mars redegjorde Jan Erik Opsahl kort om. Foreløpig mangler vi endel bord og om noen kan hjelpe til med slike, ville det være flott.    Frimerket til Moss 300 år fortalte Svein Mathisen noe mer om. Presentasjonen skjer i Konventionsgården den 18. februar og det offisielle salget skjer fra og med 21. februar. Ved salgene våre ved Rygge storsenter vil egne stempler for vårt bruk bli benyttet der. Forøvrig kan også FDC fra Posten Norge kjøpes og her er det benyttet et eget FDC-stempel da begge frimerkene for Moss og Bergen er påsatt disse konvolutten,     Svein Mathisen leste videre fra en bok Palmarès utgitt av Gjelsvik, hvor han har lagt inn alle sine medaljer og diplomer gitt ham gjennom mange år med frimerkeutstillinger.   Svein Sandbugt nevnte en bok om FDC-samlinger og han anbefalte at klubben går til anskaffelse av denne. Han nevnte også endel andre muligheter i YouTube, hvor det ligger en del videoer om forskjellige samlinger.     Inge Johansen nevnte at de som eventuelt er interesserte i krigspostsamlinger, kan gå inn i en ny organisasjon som nå er opprettet. Her er kontingenten kroner 400,- og ved årets slutt får man en bok gratis for de som er med. Inge sitter selv i styret i denne organisasjonen. Møtet ble avsluttet med en maxi-miniauksjon som ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 27. januar 2020, kl 1900 på Melløs stadion (møtenr. 1226, 28 medlemmer til stede)                                                                                                                                                                                                           Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle vel møtt.

Til klubben har vi nå tre kommende arrangementer og det første er frimerket til Moss 300 år. Dette presenteres på Konventionsgården den 18. februar og i første rekke vil klubbens styre stille denne dagen. Men øvrige medlemmer kan også komme til presentasjonen klokken 1200 og en liste ligger fremme for påmelding. Offisielt selges frimerket fra 21. februar og klubben har reservert Rygge storsenter for dagene 21. og 22. februar.    Klubbens årsmøte kommer mandag den 24. februar og til sist Samlermessen i Råde den 29. mars. Et styremøte vil komme i løpet av neste uke. Svein Mathisen fikk først ordet og redegjorde litt mer om Mosse-frimerket. Han har sett frimerket, men kan i øyeblikket ikke si så mye mer. Frimerket vil ikke komme på et eget FDC fra Posten Norge, dette vil komme sammen med et frimerke for Bergen samme dag. Derimot vil MFK lage et eget FDC og dette vil bli stemplet med et eget stempel denne dagen. Det jobbes videre med Rygge storsenter, da vi vil være der også den 22. februar og igjen tilby dette nye Mosse-frimerket. Jan Erik Opsahl fikk deretter ordet og ga litt mer informasjon om Samlermessen i mars. Stort sett kommer de samme som tidligere år, men om noen nye vil komme med fra klubben er det fortsatt plass.Svein Mathisen kom til sist med et lite innlegg om den nå innkjøpte samlingen nevnt i forrige referat. Her har tidligere samler dessverre dampet av en rekke frimerker fra norske helpost-konvolutter, slik at disse har liten verdi for oss samlere. Flere av disse ble levert til våre samlere som eksempler, men fra Skanfil var dette av ingen interesse. Møtet ble avsluttet med en utlodning som Egil Bakken tok hånd om og en større miniauksjon ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 13. januar 2020, kl 1900 på Melløs stadion                                (møtenr. 1225, 31 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet, ønsket alle et riktig godt nytt år og så frem til et nytt frimerkeår 2020. Status etter at vi feiret vårt julemøte i 2019, har vi hatt 5 uker uten møter. I mellomtiden har Inge Johansen blitt redaktør i krigssamlerforeningen og klubben har gått til anskaffelse av en samling frimerker frem til 1944, til en pris av kroner 15000.  Svein Mathisen tok ordet og ga videre informasjon om denne samlingen. Vedkommende samler, som døde i 1944, samlet også en rekke andre typer produkter. Disse er allerede gjennomgått og er gitt over til andre samlere innen disse områdene og en pris tilbake til klubben har kommet med kroner 5000.                                           Vår leder fortsatte videre og kunne meddele at MFK senere vil få mer informasjon om denne samlingen og deler av denne vil bli presentert på våre miniauksjoner og på høstens storauksjon.                                                                       NORDIA 2020, som holdes i Malmö, kan være aktuell som en klubbtur. Her vil styret behandle dette videre i sitt første styremøte og gi en melding tilbake til klubben.                                                                                       Frimerkeskolen har vi i øyeblikket ikke hørt noe mer om, men antar at Forbundet fortsatt har et ønske om at dette kan arrangeres av oss i MFK.                                                                                                                                             Svein Mathisen redegjorde videre om jubileumsfrimerket for Moss 300 år. Dette blir presentert den 18. februar klokken 1200 i Konventionsgården. Her er foreløpig Svein invitert til dette arrangementet. Den offisielle presentasjonen skjer 21. februar og vi har reservert Rygge storsenter som vil gi oss mulighet til et videre salg av dette frimerket.                                                                                                                                                                 Jan Erik Opsahl ga videre litt mer informasjon om vår Samlermesse i mars 2020. Her er det plass til flere som gjerne vil være med.     Svenn Sandberg tok opp litt om fylket Viken og kommunesammenslåingen av Rygge og Moss. Han leste opp fra et produkt han har laget, hvor Rygge kommune tidligere har gitt sine kommentarer, men som kanskje nå ikke lenger gjelder.    Jan Kr. Isaksen nevnte et besøk til Danmark i begynnelsen av februar. Andre medlemmer fra MFK kan ta en kontakt med Jan Kr. om de ønsker å være med.Møtet ble avsluttet med en større miniauksjon ledet av Svein Sandbugt.

Rapport fra medlemsmøte/julebord mandag 9. desember 2019, kl 1900 på Melløs stadion              (møtenr. 1224, 24 deltagere til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til klubbens julebord.                             Årets julebord står dekket, ta godt for dere og når middagen er overstått, blir det kaffe og bløtkake. Etter at både middagen og kaken hadde lagt seg godt til rette, vil det bli en julequiz laget av Svein Mathisen og senere også et loddsalg med mange flotte gevinster. Og så håpet han at praten ville gå godt i et slik lag, med kanskje både litt frimerkeprat og en god del mer når vi er samlet til et deilig julebord. Etter avslutningen av både mat, kaffe og kake, fikk Svein Mathisen ordet og han ga oss litt informasjon om sin quiz, før det hele startet opp. Men det var ikke alt som var like lett og til slutt – ved et ekstra spørsmål om distansen mellom Moss og Horten, klarte vår leder Vidar H Halvorsen å trekke det lengste strået og han fikk en liten gave som vinner av årets quiz.     Deretter kom Egil Bakken med sine lodd og en rekke gevinster, blomster og lys fikk nye eiere.    Inge Johansen fikk til slutt ordet og han ga oss en historie om en prest og hans forhold til spillet golf og buken av køller. Tydeligvis var det mange muligheter for en bruk av slike køller og forholdene til personer som kunne bli involvert.                       Til sist minnet Vidar H Halvorsen oss om at første møte i 2020 blir den 13. januar og ønsket oss deretter alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Referat fra medlemsmøte mandag 25. november 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1223, 27 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Vårt neste møte blir julebordet den 9. desember. En påmeldingsliste ligger fremme og møtet holdes her på Melløs stadion. Pris er foreløpig satt til ca kroner 150 per medlem (noe dyrere for ledsagere). Drikke må hver enkelt ta med seg, om alkohol skal være med. Alle bes også ta med en liten gave ved vår utlodning denne dagen.

Fra vårt arbeide ved NORDIA-utstillingen vil beløpet på kroner 30000 bli benyttet etterhvert på best mulig måte for oss alle. Neste NORDIA-utstilling i 2020 vil bli holdt i Malmö i løpet av august måned.

Fra den nasjonale og regionale frimerkeutstillingen i Tromsø litt tidligere i november fikk våre to medlemmer Inge Johansen og Liv Marion Strømnes gode resultater for sine utstilte objekter – Inge med boken Posten i Råde og sykkelfrimerkene og Liv Marion med sin Prøysensamling. Sykkelsamlingen er nå også akseptert for en ny utstilling i London i mai 2020.

I det kommende året 2020 vil MFK gjerne ha flere foredragsholdere til sine møter og Frimerke-skolen vil muligens også holde et nytt møte igjen her i Moss, i slutten av april.

Svein Mathisen fikk deretter ordet og ga litt mer informasjon om det kommende frimerket ved Moss 300 år. Det antas at presentasjonen av dette vil skje på Konventionsgården og at frimerke-bildet muligens også vil bestå av et bilde av samme bygning. En katalog for alle engasjementene i løpet av 2020 vil bli presentert den 28. november, hvor vi også vil se nærmere hvor frimerket vil bli presentert.

En bok skrevet av Per Norum har fått en tegning inkludert, hvor tegneren ikke har fått sitt eget navn med i boken. Dette har tydeligvis blitt en litt større sak i forbindelse med utgivelsen av denne boken.

Møtet ble avsluttet med en utlodning som Egil Bakken tok hånd om og vår auksjonarius Svein Sandbugt sørget for en meget god miniauksjon.

Referat fra medlemsmøte mandag 11. november 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1222, 18 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Kun 18 medlemmer til stede denne gangen, sannsynligvis på grunn av et kraftig snøfall tidligere på dagen.

Fra NORDIA kunne han nå meddele at et beløp på kroner 30 000 (!) nå er satt inn fra Forbundet på klubbens konto, men et mindre beløp skal sannsynligvis overføres til et par av våre medlemmer.

Oktoberarrangementene våre har gitt oss mange oppgaver å ta tak i, men har også gitt oss mange hyggelige møter med samlere og andre som har tatt kontakt med klubben. Fra disse arrangementene våre har vi nå liggende en del konvolutter som kan være aktuelle for klubbens medlemmer, blant annet fra Frimerkets Dag, alternativt at disse også kan benyttes som gevinster ved våre utlodninger.

Fellesmøtet vil vi også holde neste år, i Råde, og Storauksjonen vår dagen etter ga oss en god inntekt takket være provisjonen til klubben. En del objekter kom vel sent til auksjonskomiteen og vi må nok organisere både betaling og innsamling av objektene etter en slik auksjon.

Frimerkeskolen kan MFK eventuelt arrangere rundt påsketider i 2020, men Forbundet må imidlertid ta opp både tema og øvrige forhold ved et arrangementet av denne skolen.

Julebordet i desember holdes her på Melløs og en deltagerliste vil komme ved vårt neste møte i november.

Fra sønnen til Gunnar Skaug har vi fått overrakt en klubbsamling og deler av denne vil kunne komme under våre miniauksjoner. Tanken er også at eventuelle Mosse-stemplede frimerker kan kjøpes inn til vår egen samling av slike merker.

Thore Gjervig kunne nevne at et søk på albumark.com kunne man finne eksempler på blant annet eldre norske frimerker og hvordan disse kan bestemmes både med hensyn til farger og tegninger.

Møtet ble avsluttet med en utlodning som Egil Bakken tok hånd om og vår auksjonarius Svein Sandbugt sørget for en mini-miniauksjon – takket være en liten loddbok fra vår leder som fungerte som budkort, da sekretæren denne gang hadde glemt våre egne budkort hjemme.

Referat fra medlemsmøte/storauksjonen mandag 28. oktober 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1221, 32 deltagere til stede, hvorav en del ikke var medlemmer av MFK.)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen til høstauksjonen. Spesielt ble auksjonskomiteens to medlemmer Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl takket for alt arbeidet som de har utført før og under auksjonen, samt at Tomas, som dataansvarlig, ble takket og fikk en liten hilsen fra klubben.

Auksjonen hadde i år hele 443 objekter og katalogen har ligget ute på våre hjemmesider i god tid før auksjonen. Forut for auksjonen, rigget komiteen med bistand fra noen av klubbens øvrige medlemmer, lokalet og foresto også utplassering av objektene.

Svein Sandbugt, klubbens auksjonarius, åpnet med en liten oversikt over endringer og utelatelser i auksjonslisten og ved avslutningen foretok klubbens «plukkegjeng» en sammensetning av deltagernes listekjøp.

Med god assistanse fra vår kasserer, innbrakte det hele noe over kroner 25700,-, eksklusivt klubbens provisjon.

Referat fra Østfoldklubbenes fellesmøte søndag 27. oktober 2019, kl 1100 i Råde

(41 deltagere til stede)

Som vertskap dette året ønsket Fredrikstad Filatelistklubb oss alle velkommen til fellesmøtet.

Spesielt ble også foredragsholder Øivind R. Karlsen og president Frank Gilberg i vårt forbund ønsket vel møtt. Begge vil senere komme til orde i fellesmøtet.

Representanter fra de forskjellige klubbene i Østfold ga oss korte glimt fra aktivitetene i de forskjellige byene: Fredrikstad har ca 65 – 70 medlemmer, med møter hver 14-dag. Både når klubben har foredrag i sine møter, eller når andre klubber har tilsvarende, er det ønskelig med informasjon til egen/øvrige klubber; Askim har 30 medlemmer og møter hver 14-dag, høst-auksjonen kommer om 14 dager og i møtet 28. oktober vil frimerkehandler Brunsell være til stede; Halden har 54 medlemmer og møter hver 14-dag, med ca 20 tilstede i disse; Moss har 47 hovedmedlemmer og endel B-medlemmer, denne klubben har også 14-dags møter og disse inneholder gjerne informasjon fra styret, utlodninger og miniauksjoner. En storauksjon kommer i morgen og en auksjonsliste ligger fremme til deltagerne i fellesmøtet, eventuelle bud kan også gis til Svein Mathisen. Et eget Rygge-stempel ble benyttet under Frimerkets dag og er sannsynligvis det siste Rygge-stempelet som vil bli benyttet, dette på grunn av at Rygge fra 1. januar 2020 vil bli en del av Moss. Egne konvolutter kan kjøpes av kassereren i MFK. Videre ble nevnt det arbeidet som ble gjort av MFK under NORDIA-utstillingen i Sarpsborg i august, samt at når Moss blir 300 år neste år, vil et eget jubileumsfrimerke bli utgitt; Sarpsborg har 40 medlemmer i alt og gjerne 17 – 18 medlemmer til stede under egne møter, i et møte om våren kommer gjerne direktør Fasting i Posten filatelitjeneste med i dette og gir gode tilbud.

Vår president Frank Gilberg er også regionsrepresentant her i Østfold og han ba om at oversikten over formenn i klubbene blir oversendt til forbundet, med egne e-postadresser, slik at dette er i orden. Fra NORDIA 2019 vil kronebeløp bli oversendt til de av klubbene som hadde vært aktive under utstillingen, samt at diplomer med endel frimerker ble gitt til noen av deltagerne.

Før foredragsholder Karlsen kom til orde ble det servering av kaker, kaffe og mineralvann.

Øivind R. Karlsen gikk deretter gjennom sin samling av postnummerne gjennom 50 år her i Norge.

Han er spesielt opptatt av vår posthistorie og var også med under utstillingen NORDIA 2019. Sonetall ble først innført i Oslo, før postnummerne ble innført 18. mars 1968 og listeført i egen katalog fra 1969. Feiltrykk finnes i en rekke stempler med postnummer og etterhvert kom det både håndstempler og maskinstempler, også med forskjellige diametre. Enhetsnummere ble satt inn fra 1975 og etterhvert kom også disse inn når posten ble lagt inn i butikker. Karlsen ble til slutt takket for et interessant foredrag og fikk overrakt en liten hilsen.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en auksjon ledet av Svein Sandbugt fra MFK. Mange gode objekter i auksjonen ga et salg på vel 4000 kroner, eksklusivt 10 % til arrangøren.

Referat fra medlemsmøte mandag 14. oktober 2019, kl 1900 på Melløs stadion.

(møtenr. 1220, 28 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Et meget bra oppmøte denne gang, hele 28 medlemmer til stede!

Han ga først noen glimt fra tidligere møter og sammenkomster, nemlig fra Frimerkets dag den 5. oktober og fra NORDIA 2019 i Sarpsborg 23. – 25. august. Her ga Thore Gjervig og Svein Mathisen litt informasjon fra 5. oktober, hvor det kan vise seg at noen få, nye medlemmer kanskje kan komme til klubben. Salget denne dagen gikk forholdsvis greit, men det er kanskje noe tidlig å starte dette så tidlig som klokken 1000. Litt problemer var det også med Posten Norge og hvordan Høyden postkontor håndterte de aktuelle tilbudene under denne dagen.

Vi regner nok også med at tilsvarende kan skje når det nye Moss 2020-frimerket utkommer neste år.

Svein Sandbugt ga også noen tilleggsopplysninger i forbindelse med Frimerkets dag.

Vår leder viste også til siste nummer av NFT, hvor våre medlemmer i monteringsgjengen under NORDIA fikk noen hyggelige ord i tidsskriftet.

27. oktober blir det et Fellesmøte for Østfoldklubbene i Råde. Klubbene fra Fredrikstad tar hånd om ledelse og foredragsholderen, Moss tar hånd om serveringen og Sarpsborg ordner med loddsalget.

Klubbene tar også hånd om auksjonen under møtet. Starten skjer klokken 1100, men MFK vil starte allerede klokken 0900 for å forberede det hele.

MFKs møte mandag 28. oktober tar vi for oss høstauksjonen. Her har Jan Erik Opsahl og Svein Mathisen nå samlet sammen vel 400 objekter og auksjonslisten ligger på vår hjemmeside.

Frimerkeskolen har et nytt møte lørdag 26. oktober, denne gang i Langesund. Eventuelle nye medlemmer fra MFK kan få assistanse ved påmeldingen.

Et styremøte i MFK vil komme i november og i desember kommer julemøtet, med stort sett samme opplegg som tidligere.

Samlermessen kommer i mars 2020, også med samme opplegg som stort sett tidligere.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon og ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 30. september 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1219, 27 medlemmer til stede)

Møtet ble åpnet av leder, Vidar Hauge Halvorsen, som meldte seg tilbake etter utenlandsopphold både i Normandie og deretter på Madeira. Det ble ikke gitt reisereferat. Derimot foretok lederen en kort oppsummering av det som tidligere var gitt av orienteringer på de to foregående møter om Nordia og Landsmøtet.

Det endelige resultat for innsatsen til de omlag 10 medlemmer som jobbet, var fortsatt ikke klart fra Forbundets side. Det er imidlertid nå angitt at klubben minst vil få utbetalt kr. 22 000,-!

Videre gjennomgikk han status mht. de tre hovedgjøremål i oktober for de av klubbens medlemmer som er villige til å engasjere seg for fellesskapets beste: Frimerkets Dag blir som de siste årene på Rygge Storsenter og vaktliste lå ved inngangen. Fellesmøtet er under grei kontroll sammen med Fredrikstad, og Storauksjonen dagen etter vil inneholde veldig mange objekter: Auksjonskomiteen styrer, men medlemmene ble oppfordret til å stille opp der de ble bedt om det.

Under lederens orienteringer kom det løpende innspill og kommentarer fra flere av medlemmene.

Møtet fortsatte deretter i tradisjonelle former med utlodning administrert av loddsjef, Egil Bakken. Godt salg og greie gevinster.

Som vanlig avsluttet vi med en klubb-/miniauksjon med Svein Sandbugt som auksjonarius. Også her, godt salg til vanlig prisnivå.

Lederen avsluttet med å takke for møtet, og antydet at man ved flere møtende enn de mange i dag (27) måtte vurdere å bruke hovedtribunen på Melløs som møtested.

Referat fra medlemsmøte mandag 16. september 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1218, 18 medlemmer til stede)

I vår leders fravær åpnet nestleder Kjell Haagensen møtet og ønsket velkommen.

Han tok først en gjennomgang av løpende saker og ga en tilbakemelding om MFKs arbeide under NORDIA 2019.

Fra medlemmene kom det opp endel kommentarer til aktuelle forhold rundt vår filateli, med derpå følgende samtaler om hvordan vi enkeltvis ordner våre samlinger.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon og denne ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 2. september 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1217, 20 medlemmer til stede)

I vår leders fravær åpnet nestleder Kjell Haagensen møtet og ønsket velkommen. Han takket først alle fra klubben som hadde deltatt under NORDIA 2019 i Sarpsborg og overlot deretter ordet til Svein Mathisen som ga videre informasjon fra utstillingen.

Først nevnte han at Svein Sandbugt nå var innlagt på Kalnes sykehus på grunn av dårlig pust som han har hatt en tid.

Fra NORDIA nevnte han blant annet at MFK ble takket spesielt fra vår president i vårt forbund. Demonteringen av frimerkene gikk veldig bra også og våre nattvakter tok tak også på dagtid. Dette på grunn av våre gule vester og muligheten for å virke også som guider. Betalingen for vårt arbeide vil komme alle i klubben til gode.

For våre medlemmer som deltok under utstillingen i Sarpsborg fikk disse følgende medaljer:

Liv Marion 72 poeng/sølv, Grethe 73 poeng/sølv, Inge (bok) 72 poeng/sølv og (frimerker) 77 poeng/stor sølv.

Et eget møte med Posten Norge ble holdt under utstillingen og Svein Mathisen tok igjen opp vårt jubileumsfrimerke for Moss 2020. Det antas nå at tidlig i januar/februar 2020 vil det komme ny informasjon om frimerket. MFK må også være med i kommende brosjyrer for jubileet i 2020 og her ligger det en deadline den 28. september i år. Vi håper derfor at vi får vite litt mer før denne deadline.

Fra Landsmøtet kunne Thore Gjervig melde at kontingenten nå vil bli hevet med kroner 50,- for årene 2020 og 2021.

Som en bemerkning ble det imidlertid nevnt at både ved åpningen av NORDIA 2019 og avslutningen av denne var det ingen spesielle tilstelninger ved utstillingen – noe som flere av de tilstedeværende etterlyste.

Jan Erik Opsahl kunne til sist nevne at listen fra vårt bibliotek nå er lagt inn på våre hjemmesider.

Møtet avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, denne siste ble ledet av Svein Mathisen.

Referat fra medlemsmøte mandag 19. august 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1216, 24 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet høstens første møte og ønsket alle velkommen.

Møtet i dag følger tradisjonelle former, idet lederen ved de to neste møtene ikke vil være til stede.

Etter at dagens møte er avsluttet vil de av våre medlemmer som skal være tilstede under NORDIA-utstillingen i Sarpsborg ha et kort, forberedende møte.

Nye oversikter over klubbenes møter i Østfold ligger fremme, både for høsten 2019 og våren 2020.

Vår leder hadde også tidligere vært i Stockholm og ga oss noen glimt fra utstillingen Stockholmia 2019. I forbindelse med VM i orientering, nettopp avsluttet her i Østfold, minnet han om hvordan Posten Norge hadde reagert i forbindelse med sin utgivelse av et eget frimerke for dette arrangementet: selv med et fremmøte av publikum med over 20000 personer, hadde ikke Posten en gang satt opp en egen stand for å promotere sin utgivelse og eventuelle salg av sine produkter!

Vår leder vil delta i det kommende Landsmøtet under NORDIA 2019 nå i august, hvor også Thore Gjervig vil delta som observatør.

Svein Mathisen ga litt informasjon om vårt kommende frimerke ved Moss 2020-jubileet. Posten holder fortsatt kortene godt til brystet, men Svein fortsetter arbeidet med dette prosjektet. Et eget skjema gjeldende for MFK skal fylles ut og returneres innen utgangen av september.

Høstauksjonen har en god del objekter allerede, men trenger flere fra våre medlemmer. Oversikter over disse må være klare innen 30. september og gis til Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl.

Møtet avsluttet med en miniauksjon og denne ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte/sommeravslutning mandag 27. mai 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1215, 24 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til sommeravslutningen, hvor vi i dag er 24 medlemmer til stede.

Allerede nå minnet han oss på det første møtet til høsten og dette kommer mandag 19. august.

Et styremøte vil bli holdt mandag den 3. juni.

Vår leder vil delta i det kommende Landsmøtet under NORDIA 2019 i august i Sarpsborg.

Høstauksjonen trenger objekter og ber om slike fra våre medlemmer. Oversikter bes gitt til Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl.

Fra forbundet ligger siste nyhetsbrev i mai ute på bordene.

Svein Sandbugt kunne meddele at han med tiden vil flytte ut av sin bolig i Rygge og nevnte at kanskje et filatelistisk museum kunne opprettes. Han har så mye som kunne være aktuelt i et slikt museum.

En utstilling av frimerkebilder vil komme på Kallum søndre i helgene 15. og 22. juni. Bente-Cathrine Hannestad vil lage bildene og MFK-medlemmene må gjerne komme for å se på disse.

Om noen skulle trenge taggemåler og vannmerkesøker gjennom sommeren, så er disse tilgjengelige hos vår leder.

Stockholmia 2019 åpner om et par dager og vår leder vil være til stede under denne utstillingen. Våre medlemmer kan eventuelt ta en kontakt med lederen vår for ønsker som man måtte ha i forbindelse med denne utstillingen.

NORDIA 2019-listen har nå 9 medlemmer tilgjengelige for hjelp under utstillingen og Inge Johansen og vår leder følger opp videre. Starten skjer fra og med onsdag 21. august, eventuelt senest torsdag den 22., klokken 0900. 600 rammeflater skal monteres. Nedmontering vil skje fra søndag 25. august, fra klokken 1500. Salg på egen stand vil i første rekke skje med klubbens egne produkter.

Møtet fortsatte med servering av kaffe og kringler til medlemmene og det hele ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Til sist ønsket Vidar H Halvorsen oss alle en riktig god sommer.

Referat fra medlemsmøte mandag 13. mai 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1214, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket oss alle velkommen.

En trist meddelelse er kommet til klubben – et av våre tidligere, nå utgåtte medlemmer har gått bort. Jon Magnus Rindal har tidligere blant annet vært to ganger kasserer i klubben. Han ble minnet med ett minutts stillhet.

Sommeravslutningen vil komme om to uker og klubben holder kaffe og kringle til medlemmene.

Et styremøte vil bli holdt i løpet av den første uken i juni.

NORDIA-listen ligger fortsatt ute og medlemmene bør melde seg på, da klubben vil få et godt beløp tilbake for denne jobben.Nattvakter trengs for 5 netter og noen dagvakter trengs også. Montering til utstillingen er også mulig, men foreløpig er dette ikke klart.

Høstens møter starter i august og i oktober kommer både Frimerkets dag og vårt fellesmøtet med Østfoldklubbene. Juleavslutningen kommer i desember, med et sikkert godt julebord her på Melløs stadion.

Wojciech Kauczynski fikk deretter ordet og han ga oss igjen et innblikk fra sin egen samling – denne gang med områdene i Østlige Silesia, et område i midten av Europa som spesielt har hatt kullgruvedrift som hovedkilde. Her har en rekke land vært inne og delvis tatt hovedområdene som sine egne. Polen, Tsjekkoslovakia, Østerrike og senere Tyskland, Russland og Frankrike har benyttet områdene som sine egne – med også egne frimerker og stempler. Området ble delt på grunn av de mange kongelige slekter som var involvert. Til å begynne med fra fem og helt opp til 12 områder. Fra 1918 ble det mer krig om området og helt opp til avslutningen av 2. verdenskrig var hele 10 land involvert i dette området. Med gode eksempler av frimerker og konvolutter, ble Wojciech takket for et godt foredrag.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 29. april 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1213, 18 medlemmer og en gjest til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Med tre uker siden forrige møte har det nok vært abstinenser i hjemmene og derfor var det igjen hyggelig å kunne møtes på Melløs stadion på nytt.

Boken Norske postkort er innkjøpt til vårt bibliotek og kan lånes av våre medlemmer.

Positive tilbakemeldinger har kommet til oss fra deltagerne under Samlermessen vi hadde 31. mars. Med dette som bakgrunn, regner vi med at en ny messe også vil ta plass i det neste året.

Under høstens møter, spesielt i oktober, kommer både Frimerkets dag og vårt fellesmøtet med Østfoldklubbene. En mulighet er også å holde et kurs om papir og typegodkjenninger av nyere merker i løpet av inneværende år/tidlig neste år.

NORDIA 2019, i august, hvor MFK har gått til innkjøp av en ærespris som vil bli delt ut under denne utstillingen. Inge Johansen redegjorde, med henvisning til at MFK gjerne blir med ved forberedelse og vakthold ved dag/natt under dette arrangementet. Østfoldklubbene vil ha egen stand under NORDIA 2019 og trenger noen til å bemanne denne. En liste ligger ute for påmelding til dette arrangementet og til standen.

Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl regner med at vi også i år vil ha en storauksjon til høsten. Dette krever imidlertid at våre medlemmer må lete og finne frem til aktuelle objekter som kan bli med i denne auksjonen.

Det nye Mossefrimerket 2020 jobbes det fortsatt med, men endelig resultat er ikke kjent.

Under neste møte vil Wojciech Kauczynski igjen komme med et foredrag fra sin egen samling.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 8. april 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1212, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket oss velkommen.

3 møter gjenstår denne sesongen og vårt neste møte blir den 29. april. Høstens første møte kommer den 19. august. Fellesmøtet med Østfoldklubbene i oktober er klargjort med Fredrikstad Filatelistklubb, hvor MFK vil ta hånd om serveringen og Sarpsborg tar bant annet hånd om utlodningen. En auksjon vil holdes og klubbene legger inn maksimum 10 objekter til denne.

Samlermessen holdt vi 31. mars og Grethe Mathisen ga en kort oversikt. Ny messe vil også komme neste år. Årets messe synes å ha blitt godt gjennomført, med masse samlere til stede og et godt salg fra alle deltagerne. Det ble etterlyst at våre egne medlemmer også bør være med ved denne samlingen.

Lederen minnet videre om Stockholmia 2019 i mai/juni i Sverige, samt Frimerkets Dag som kommer i oktober og høsten avsluttes med et julebord på tradisjonell måte.

Inge Johansen redegjorde for NORDIA 2019, blant annet om sikkerhetspersoner som må være til stede under utstillingen. Klubben har tilbudt seg å jobbe under utstillingen og dette kan blant annet bli som sikkerhetspersoner, hvor klubben kan få tildelt inntil kroner 10 000 for en fire dagers jobb. Nye opplysninger vil komme i vårt neste møte den 29. april.

Nesodden Frimerkeklubb har gitt opplysninger om en auksjon den 29. april og liste ligger ute på nettet for de som er interesserte. Under den tidligere auksjonen i Grimstad fikk dessverre ikke MFK tilslaget på det budet som var lagt inn. Her gikk dette til en annen budgiver, med en pris på kroner 16500.

Wojciech Kauczynski fikk deretter ordet og han ga oss igjen et foredrag fra egen samling, denne gang om Verdens flyktningeår 1959 – 1960. Han ga en oversikt over dette arrangementet, ideen og hvordan frimerkene kunne gis ut. Tilsammen 280 frimerker ble gitt ut i de forskjellige land, i tillegg til et par blokker. I 1960 var det ca 15 millioner flyktninger. Ikke alle land ga ut egne frimerker og da ble egne stempler benyttet i stedet. Forøvrig ble to forskjellige frimerker gitt ut, mens man i England, som initierte dette arrangementet, ikke kunne gi ut egne frimerker. Her ble dronningens frimerker benyttet, kun avstemplet med egne stempler for flyktningeåret. Wojciech ble til sist takket for et meget godt foredrag.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 25. mars 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1211, 22 medlemmer og en gjest til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket oss alle velkommen.

Et nyhetsbrev har kommet fra forbundet vårt og noen eksemplarer ligger fremme til avhenting. Han minnet videre om Landsmøtet i Sarpsborg som del av NORDIA 2019, hvor klubben også tidligere har gitt en ærespris under tidligere utstillinger. Styret vil vurdere en ny pris til denne kommende utstillingen og vi avventer også beskjed om en hjelp fra klubben er ønskelig under samme arrangement.

Under en auksjon i Grimstad har MFK lagt inn et bud på ett av tilbudene og vi avventer om vi har fått tilslag på dette.

Samlermessen holder vi 31. mars og vi regner med en tidlig start, gjerne fra klokken 0730. Våre egne medlemmer må være med under forberedelsene og selve samlingen starter klokken 1000.

Jan Erik Opsahl redegjorde, hvor et par nye deltagere vil komme og vi er nå 25 stykker påmeldt.

Vår leder og Svein Mathisen vil kommende torsdag reise til Fredrikstad for å ha et møte med Fredrikstad Filatelistklubb i forbindelse med vårt Fellesmøte for Østfoldklubbene som kommer i oktober.

Svein Sandbugt kunne minne om at den tidligere boligblokken Port Artur nå rives her i Moss, et sted hvor det tidligere hadde foregått blant annet tagging av frimerker ved hjelp av en symaskin.

På vårt neste møte vil vårt medlem Wojciech Kauczynski holde et nytt foredrag fra sin egen samling.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 11. mars 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1210, 18 medlemmer og en gjest til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Han minnet om våre kommende møter, spesielt Samlermessen som kommer 31. mars. Våre medlemmer som vil være med under forberedelsene, bør komme tidlig. Selve samlingen starter klokken 1000.

NORDIA 2019 i Sarpsborg i august, med Landsmøtet og en utstilling. Et tilbud fra MFK for å hjelpe til under forberedelsene og avslutningen av utstillingen vil komme etter hvert.

Pro Filatelia tidligere gitt til nå avdøde Erik Engebretsen er levert tilbake til vår leder.

Styremøter for klubben regnes med å komme i løpet av april/mai.

Gamle nummer av NFT og minner fra eldre tider minnet vår leder videre om. Fra et nummer i april 1969 leste han opp et referat fra MFK og hvordan klubben for 50 år siden holdt sine møter.

Svein Mathisen ga litt informasjon fra Grethes og hans tur til Portugal. Færre samlere og mindre frimerker rundt hos endel forhandlere, det vil si omtrent samme situasjon som her i Norge. Mesteparten går nå gjennom nettet, også i Portugal.

Deretter kom Inge Johansen med sitt foredrag fra egen samling; denne gang om sykkelen og Dødens budbringer. Sykkelen ble benyttet i en lang rekke kriger, både lokale slike og i verdenskrigene. Med bilder av frimerker og konvolutter kunne han vise hvordan ordonanser, syketransport og krigsforhold kunne benytte sine sykler. Både hær og marine kunne ha sykkelordonanser og i krigføringen. Selv sammenleggbare sykler kunne benyttes, spesielt når man måtte klatre i fjell og ved å sende disse ut med fallskjerm fra fly.

Han ble etter foredraget takket for et godt foredrag.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Årsmøtereferat for Moss Filatelistklubb, 25. februar 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1209, 20 medlemmer til stede)

Dagsorden:

 • godkjenning av innkalling til årsmøtet: godkjent (vedlagt hjemmesiden)

 • valg av dirigent: Vidar H Halvorsen

 • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Egil Bakken og Jan Erik Opsahl

 • styrets årsberetning for 2018 (ved sekretæren):

Klubbens styre har bestått av:

Leder: Vidar H Halvorsen                           Revisor: Erik Engebretsen

                                                                          (død november 2018)

Nestleder: Svein W. Mathisen                     Svenn Sandberg

Sekretær: Jan Erik Blomgren

Kasserer: Thore Gjervig                                Valgkomite: Svein Sandbugt

Styremedl.: Grethe Mathisen                       Jan Kr. Isaksen

                     Audun Sødal                               Roberto Bon

Varamedl.: Kjell Haagensen

                     Bjørn Johansen

Klubben har ved årets slutt 48 A-medlemmer og 13 støttemedlemmer.

I 2018 har det vært avholdt 18 medlemsmøter og 3 styremøter. Klubben holdt en samlermesse i Råde 8. april og et fellesmøte for alle klubbene i Østfold, også i Råde, den 21. oktober.

Fremmøtet har i snitt vært 21 medlemmer på medlemsmøtene.

Tre av klubbens medlemmer har gått bort i løpet av 2018, nemlig Anders Røhr, Erik Engebretsen og Rino Eriksen.

På de fleste møtene er det avholdt miniauksjoner og de fleste av disse er blitt ledet av Svein Sandbugt. I løpet av året er det foretatt en endring av reglene i disse auksjonene. Nå betaler kjøper et ekstra beløp på kroner 5,- per kjøp, som støtte til klubben og selger betaler ikke et tilsvarende beløp. Ved endel av møtene er det også holdt utlodninger.

Lokalene ved Melløs stadion er meget egnet for vår klubb og medlemmene gir gode oppmøter. Men forøvrig er det liten filatelistisk aktivitet fra de fleste av medlemmene.

MFK har vært aktive i forbindelse med Moss bys 300 års jubileum i 2020 og har gjennom Moss Avis kommet frem med et forslag til et frimerke av Norwegian Lady og Bastøfergen og venter nå videre på prosessen fra Posten Norge.

I året 2018 ble det holdt en storauksjon den 29. oktober og auksjonen ga et godt resultat for klubben.

Julemøtet ble arrangert i våre lokaler på Melløs stadion, med et deilig julebord fra stedets kafe og med en julequiz levert av Svein W. Mathisen. Roger Barang ble den heldige vinner og fikk overlevert en hyggelig gave.

Søndag 8. april ble det holdt en Samlermesse på Bøndenes Hus i Råde, hvor det var stor aktivitet. Sammen med Fredrikstad Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere ble messen godt gjennomført.

Under årsmøtet 27. februar fikk Grethe og Svein Mathisen overrakt Forbundsmedaljen av presidenten Frank Gilberg.

Frimerkeskolen har holdt to arrangementer dette året, det første i Sarpsborg 24. februar og det neste i Moss, 28. april. Begge gangene med blant annet 7 deltagere fra MFK.

Av frimerkeutstillinger og deltagelse i slike, har Inge Johansen vært med under FILOS 2018 og Postex 2018 og Liv Marion Strømnes i NORDIA 2018. Inge Johansen er klubbens eneste utnevnte dommer.

Frimerkets dag 2018 ble holdt på Rygge Storsenter, lørdag den 6. oktober. En rekke av klubbens medlemmer fungerte på vår stand og eget stempel fra Moss ble benyttet ved avstempling av frimerkene. Men denne gang en noe mindre omsetning av frimerker og konvolutter.

Dagen før reiste flere av klubbens medlemmer til et besøk på FILOS 2018 i Oslo, med en gjennomgang av denne utstillingen.

Som foredragsholdere i MFK dette året har Kjell Åge Johansen fortalt om egen samling av stempler benyttet i Kristiania og Oslo. På fellesmøtet for Østfoldklubbene holdt Knut Arveng et foredrag om

Roald Amundsen og hans polare reiser og Inge Johansen berettet fra sin bok Posten i Råde. MFK har gitt en økonomisk støtte til Inge Johansen i forbindelse med utgivelsen av denne boken. I tillegg ga også Frank Gilberg, presidenten i NF, endel opplysninger om driften i forbundet.

Forøvrig har noen få kommet med enkelte filatelistiske temaer og opplysninger på klubbmøtene.

Ingen kommentarer ble gitt til styrets årsberetning, men fra vår leder ble det presisert at som ekstraordinær revisor hadde Inge Johansen påtatt seg dette etter at Erik Engebretsen hadde gått bort i november 2018. Posten Norge har nå gitt informasjon om et kommende Mossefrimerke for året 2020. Fra Svenn Sandberg ble det spurt om det oppgitte antallet av støttemedlemmer og kravene til slike. Thore Gjervig redegjorde, blant annet om støttebeløpet på kroner 50,- som disse betaler. Forøvrig ble det nevnt at om husstandsmedlemmer skal kunne være med under frimerkeutstillinger, så må slike medlemmer være med som A-medlem i klubben.

 • regnskapet og balansekonto ble gjennomgått av Thore Gjervig, uten kommentarer. Det ble bemerket at økonomien fra juniorgruppen foreløpig ligger inne i klubbens regnskap, idet det kan være mulig at eventuelle endringer vil kunne skje senere. Fra Guttorm Fremstad fremkom noen tanker om forholdsvise store beløp innestående i banken og bruken av slike. Fra klubben forøvrig ble det nevnt at MFK gjerne sponser beløp for eksempel til Frimerkeskolen og til en del andre begivenheter og disse vil belaste beløpene i banken. I tillegg ble revisorrapporten lest av Inge Johansen. Han takket Thore Gjervig for et godt oppsatt regnskap og beretningen ble akseptert for året 2018.

 • kontingenten forblir uendret fra foregående år.

 • innkomne forslag til årsmøtet: ingen forslag hadde kommet til styret.

 • budsjettforslaget for 2019: forslaget ble gjennomgått av Thore Gjervig. Ingen kommentarer til budsjettet, men fra Guttorm Fremstad ble det nevnt at beløpet under Diverseposten kanskje kunne økes noe, dette sett på bakgrunn av et beløp som vil komme fra Forbundet om klubben deltar ved frimerkeutstillingen under NORDIA 2019 og hjelp der.

 • valg 2019: Valgkomiteens leder Svein Sandbugt gikk igjennom alle valgene og disse ble akseptert med akklamasjon

Leder: Vidar Hauge Halvorsen – gjenstår, for ett år

Nestleder: Kjell Chr Haagensen – ny, for 2 år

Sekretær: Jan Erik Blomgren – gjenstår, for ett år

Kasserer: Thore Gjervig – gjenstår, for ett år

Styremedlem: Svein W. Mathisen – ny, for 2 år

Audun Sødal – gjenstår, for ett år

Varamedlem: Grethe Mathisen – ny, for 2 år

Bjørn Johansen – gjenstår, for ett år

Revisor: Inge Johansen – ny, for ett år

Svenn Sandberg – gjenvalgt for ett år

Valgkomite: Svein Sandbugt – gjenvalgt for ett år

Mona Sødal – ny, for ett år

Jan Erik Opsahl – ny, for ett år

Årsmøtet ble deretter avsluttet og møtet fortsatte som et vanlig klubbmøte.

Inge Johansen mente at klubben kanskje kunne gå til anskaffelse av en PC, til bruk under møtene. Foredragsholdere har gjerne minnepinner med seg for bruk under foredragene, men ingen PC. Klubben har forøvrig en projektor og denne vil kunne benyttes sammen med en ny personlig datamaskin.

Jan Erik Opsahl delte ut noen informasjonsplakater til Samlermessen 31. mars og kunne nevne at det fortsatt kunne skaffes nye bord til våre klubbmedlemmer om disse vil delta under messen.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Egil Bakken                                                            Jan Erik Opsahl

Referat fra medlemsmøte mandag 11. februar 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1208, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Lokalene våre på Melløs stadion er i orden frem til sommeren 2020, dog med en liten økning av leien fra og med 1. juni 2019.

Årsmøtet den 25. februar vil også inneholde en utlodning og en miniauksjon.

Samlermessen den 31. mars er i orden, men det er fortsatt muligheter for å skaffe seg bord for de som måtte ønske dette. Brev vil bli sendt til alle frimerkeklubbene rundt Oslofjorden til informasjon.

Grenseforeningen for filateli holder sitt neste møte den 2. mars, i Uddevalla. Se invitasjon i nummer 1/2019 i NFT (side 19).

Posten Norge har tatt kontakt med vår ordfører Hanne Tollerud når det gjelder vårt kommende Mossefrimerke 2020.

Deretter kom Wojciech Kauczynski med sitt foredrag fra egen samling; denne gang om frimerker fra Long Island. Med spørsmål om dette var kjent for våre medlemmer, måtte alle dessverre bestride dette – slike merker fra Long Island i USA var ukjente. Til dette måtte Wojciech Kauczynski fortelle at dette var et område som ligger like ved kysten av Tyrkia, en øy som i dag har navnet UZUN og hvor det under 1. verdenskrig hadde vært engelske soldater til stede og et postsystem var opprettet for disse, med navnet Long Island. Han viste flere merker og brev fra stedet og hadde startet opp en slik samling rundt 1960. Senere hadde han i 1969 funnet i en verdenskatalog mer informasjon om denne øya og det som hadde skjedd der under krigen. Han ble etter foredraget takket for disse opplysningene og samlingen han hadde skaffet seg.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.